Privacybeleid

1. Reikwijdte van het contract


1.1. Reizen Cappadocia Agency Limited Company, Isali Cd. Angel Cave Suite Office bevindt zich op N:34, 50180 Göreme /Nevşehir, Turkije. Dit contract tussen de klant en Travel Cappadocia Agency Limited Company specificeert de servicevoorwaarden en de verplichtingen van de partijen.


1.2. Softwareontwikkeling, webdesign, informatie, communicatiediensten, internet- en gedrukte visuele media-advertentiediensten, die Travel Cappadocia Agency Limited Company-producten zijn, zijn onderworpen aan de bepalingen van deze schriftelijke overeenkomst tussen de klant en Travel Cappadocia Agency Limited Company. Tenzij de klant en Travel Cappadocia Agency Limited Company schriftelijk het tegendeel overeenkomen, blijft deze overeenkomst geldig.


1.3. De producten van Travel Cappadocia Agency Limited Company worden in deze overeenkomst gezamenlijk "Diensten" genoemd en dekken niet de diensten die door Travel Cappadocia Agency Limited Company aan de klant worden geleverd met een afzonderlijk schriftelijk contract.


2.Contractvoorwaarden


2.1. Om van de diensten gebruik te kunnen maken, is de aanvaarding en goedkeuring van het servicecontract en de voorwaarden door de klant vereist.


2.2. Aanvaardingsformulieren voor servicecontracten;


a-Bevestiging van het acceptatieproces aan de vertegenwoordiger van de klant voor elke dienst door Travel Cappadocia Agency Limited Company


b- Door ondertekening van het contract dat is verzonden in het kader van de overeenkomst tussen Travel Cappadocia Agency Limited Company en de klant,


Door gebruik te maken van de diensten van c-Travel Cappadocia Agency Limited Company; In dit geval wordt de klant geacht de serviceovereenkomst te hebben aanvaard en goedgekeurd vanaf het moment dat hij gebruik maakt van de diensten van Travel Cappadocia Agency Limited Company.


2.3. Als de klant minderjarig is voor acceptatie en goedkeuring van het servicecontract, als het hem verboden is om deze services te ontvangen volgens de wetten van de Republiek Turkije of de wetten van andere landen, inclusief het land waarin hij de services gebruikt, kan hij geen gebruik maken van dit servicecontract. Als dit wordt gedetecteerd, wordt de door de klant ontvangen service van Travel Cappadocia Agency onmiddellijk beëindigd en kan Travel Cappadocia Agency niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade van de klant.


3.1. Als onderdeel van voortdurende verlenging kan Travel Cappadocia Agency Limited Company, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant, stoppen met het leveren van de diensten of functies binnen het bereik van de diensten aan gebruikers, permanent of tijdelijk. Dit wordt bevestigd en aanvaard door de klant. De klant, binnen de bevoegdheden die hem via de klantvertegenwoordiger zijn toegewezen; behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen, de services te stoppen en te pauzeren. De klant hoeft Travel Cappadocia Agency niet specifiek te informeren wanneer hij stopt met het gebruik van de diensten.


3.2. Zonder opgaaf van reden kan Travel Cappadocia Agency Limited Company de toegang van de klant tot zijn account blokkeren. Om deze reden kan de klant geen toegang krijgen tot de diensten, accountgegevens of bestanden of andere inhoud in zijn account. Deze situatie wordt door de klant goedgekeurd en geaccepteerd.


3.3. Er is nog geen bovengrens vastgesteld voor de berichten die u kunt verzenden of ontvangen via de services of de opslagruimte die wordt gebruikt bij het leveren van een service door Travel Cappadocia Agency Limited Company. De klant erkent en aanvaardt echter dat Travel Cappadocia Agency Limited Company dergelijke bovengrenzen naar eigen goeddunken en op elk moment kan vaststellen. Indien in een dergelijk geval de door Travel Cappadocia Agency Limited Company vastgestelde limieten worden overschreden, wordt het eigen risico apart in rekening gebracht.


3.4. In ruil voor de diensten die worden geleverd door Travel Cappadocia Agency Limited Company, variëren de tarieven voor servicekosten in de betalingen die door de klant worden gedaan. Het servicetarief is gereserveerd door Travel Cappadocia Agency Limited Company. Deze situatie wordt door de klant goedgekeurd en geaccepteerd.


3.5. Klantinformatie verstrekt door Travel Cappadocia Agency Limited Company kan niet worden gedeeld met andere klanten. Deze informatie wordt bewaard door Travel Cappadocia Agency Limited Company.


3.6. Elke dienst die de klant ontvangt, wordt geëvalueerd volgens de voorwaarden van de periode waarin die dienst wordt ontvangen. Om deze reden kan de klant met terugwerkende kracht geen enkel recht of betaling claimen.


3.7. Travel Cappadocia Agency Limited Company biedt internetreclamediensten aan via serviceproviders. Travel Cappadocia Agency Limited Company kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen in het beleid en de servicevoorwaarden van dienstverleners.


3.8. Travel Cappadocia Agency Limited Company is niet verplicht om de promotionele budgetproducten en -diensten weer te geven die door de reclamedienstverleners aan de klanten worden aangeboden. Het behoudt zich het recht voor om het te gebruiken.


3.9. Bij de voorbereiding van de advertenties wordt uitgegaan van mondelinge informatie van de klanten. Travel Cappadocia Agency Limited Company is niet verantwoordelijk voor de juistheid van mondelinge informatie.


3.10. Het is verboden om de inhoud, tekst, visuele, geanimeerde inhoud en soortgelijke inhoud geproduceerd door Travel Cappadocia Agency Limited Company op welke plaats dan ook te gebruiken zonder de toestemming van Travel Cappadocia Agency Limited Company.


3.11. Travel Cappadocia Agency Limited Company is niet verantwoordelijk voor het copyright van de inhoud van de klant.


3.12. Travel Cappadocia Agency Limited Company is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de kanalen waar visuele advertenties worden gepubliceerd. Het aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het controleren van de inhoud van deze sites.


3.13. Travel Cappadocia Agency Limited Company is niet verantwoordelijk voor het codesysteem dat wordt geleverd door de aanbieder van advertentieservices, waardoor de gebruiker de advertenties herhaaldelijk te zien kan krijgen, en het dienovereenkomstig activeren van de advertenties.


3.14. Travel Cappadocia Agency Limited Company is niet moreel of materieel verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit inhoud, software of virussen op de site van de adverteerder en voor de gebruikers die de site bezoeken via advertenties.


3.16. Travel Cappadocia Agency Limited Company is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die kunnen optreden als gevolg van de code die moet worden toegevoegd aan de website van de adverteerder om bepaalde advertentiefuncties te gebruiken of om de advertenties functioneler en meetbaarder te maken.


3.17. Travel Cappadocia Agency Limited Company heeft mogelijk toegang nodig tot gebruikersaccounts op de relevante sites om advertenties op sociale media te beheren. Travel Cappadocia Agency is niet verantwoordelijk voor het verlies van informatie en inhoud in klantaccounts als gevolg van deze toegang.


3.18. Travel Cappadocia Agency Limited Company is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de betalingsinformatie die de klant via de bank moet verstrekken in ruil voor de diensten die worden geleverd door Travel Cappadocia Agency Limited Company.


Gebruik door de Klant van de Services


4.1. Om toegang te krijgen tot de diensten van Travel Cappadocia Agency Limited Company, moet de klant mogelijk wat informatie over zichzelf verstrekken (zoals identiteit of contactgegevens) als onderdeel van het registratieproces of het gebruik van de diensten. De klant aanvaardt en verklaart dat de aan Travel Cappadocia Agency Limited Company verstrekte registratie-informatie altijd volledig, nauwkeurig en actueel is.


4.2. De klant verbindt zich ertoe en stemt ermee in om geen toegang te krijgen tot de ontvangen diensten of te proberen deze op een andere manier te gebruiken dan de interface- en rapportageservice die wordt geleverd door Travel Cappadocia Agency Limited Company, tenzij toegestaan door een afzonderlijke overeenkomst tussen Travel Cappadocia Agency Limited Company.


4.3. De klant stemt ermee in en verbindt zich ertoe zich niet in te laten met enige activiteit die de diensten van Travel Cappadocia Agency Limited Company of de servers en netwerken die met deze diensten zijn verbonden, verstoort of verstoort.


4.4. De Klant stemt ermee in en verbindt zich ertoe deze diensten voor geen enkel doel te reproduceren, kopiëren, verkopen of verhandelen, tenzij specifiek toegestaan door een afzonderlijk contract.


4.5. De klant is als enige verantwoordelijk voor zowel Travel Cappadocia Agency Limited Company als derden voor de schending van het gebruik van de door Travel Cappadocia Agency Limited Company geleverde diensten en de gevolgen daarvan, inclusief het verlies en de schade die Travel Cappadocia Agency hierdoor zal lijden . accepteert en verklaart.


Wachtwoord en accountbeveiliging


5.1. De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en bescherming van de wachtwoorden die zijn gekoppeld aan alle accounts die hij gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten van Travel Cappadocia Agency Limited Company. Het aanvaardt dat het exclusief verantwoordelijk is jegens Travel Cappadocia Agency Limited Company voor alle verplaatsingen die voor eigen rekening plaatsvinden.


5.2. Zodra de klant beseft dat zijn wachtwoord of account zonder toestemming is gebruikt, is hij verplicht Travel Cappadocia Agency Limited Company hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


Persoonlijke privacy en persoonlijke informatie


6.1. De klant accepteert het gebruik van zijn gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Travel Cappadocia Agency Limited Company.


Omvang van de diensten


7.1. Reizen Cappadocia Agency Limited Company. Informatie zoals gegevensbestanden, geschreven teksten, computersoftware, muziek, geluidsbestanden en andere geluiden, foto's, video's of andere afbeeldingen waartoe toegang wordt verkregen via de diensten die worden geleverd door of via het gebruik van deze diensten door de klant, wordt inhoud genoemd.


7.2. Reizen Cappadocia Agency Limited Company. heeft het recht om de inhoud vooraf te selecteren, te beoordelen, de aandacht op de inhoud te vestigen, te verwijderen, te wijzigen, af te wijzen of uit te sluiten van enige dienst met betrekking tot enige dienst die zij levert. Travel Cappadocia Agency biedt de klant obsceen, geweld, terrorisme, enz., in het kader van sommige diensten die het nodig acht. Het kan tools bieden (waaronder SafeSearch-voorkeuren) om aanstootgevende inhoud zoals


7.3. Klant is Travel Cappadocia Agency Limited Company. Het accepteert en verklaart dat het exclusief verantwoordelijk is jegens Travel Cappadocia Agency en derden voor alle soorten inhoud die is gemaakt, verzonden of weergegeven door .


Eigendomsrechten


8.1. De klant erkent dat Travel Cappadocia Agency Limited Company of haar licentiegevers eigenaar zijn van alle wettelijke en intellectuele eigendomsrechten in het kader van de diensten (ongeacht of deze rechten al dan niet in andere landen zijn geregistreerd), en dat deze diensten enige informatie kunnen bevatten die is vertrouwelijk door Travel Cappadocia Agency en dat deze informatie Travel Cappadocia Agency Limited Company bevestigt en aanvaardt dat het niet openbaar mag worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.


8.2. De klant heeft het recht om de handelsnaam, het handelsmerk, het servicemerk, het logo, de domeinnaam en andere identificerende merkkenmerken van Travel Cappadocia Agency Limited Company, evenals de handelsmerken en servicemerken van andere bedrijven en organisaties te gebruiken bij het gebruik van de geleverde diensten door Travel Cappadocia Agency Limited Company. , hun handelsnamen en logo's niet te gebruiken op een manier die verwarring creëert over de eigenaars of geautoriseerde gebruikers van deze merken, titels of logo's, maar ze zullen geen kennisgevingen van eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en handelsmerken, naast of inbegrepen in de reikwijdte van deze diensten. , stemt ermee in en verbindt zich ertoe deze niet te verbergen of te wijzigen


Travel Cappadocia Agency Limited Company-licentie


9.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company mag de gebruikslicentie van de software die het maakt als een afzonderlijke service aan haar klanten verkopen of leasen. De klant mag deze rechten niet overdragen, leasen, in sublicentie geven, zekerheid geven over deze rechten of anderszins enig deel van deze rechten overdragen, tenzij Travel Cappadocia Agency Limited Company hier specifieke schriftelijke toestemming voor geeft.


9.2. Tenzij de klant uitdrukkelijk is toegestaan of vereist door de wet of speciale schriftelijke toestemming heeft gekregen van Travel Cappadocia Agency Limited Company; mag de software niet kopiëren of wijzigen, nieuwe werken van deze software maken, proberen de broncode van de software of een deel van deze code te decoderen door middel van reverse engineering, decompileren of anderszins toestaan dat derden dit doen.


9.3. Afgezien van het te betalen bedrag wordt er ook belasting over de toegevoegde waarde betaald aan Travel Cappadocia Agency Limited Company. Travel Cappadocia Agency Limited Company is verplicht het btw-bedrag aan de financiering te betalen. De prijzen genoemd in de campagnes van Travel Cappadocia Agency Limited Company zijn de prijzen exclusief BTW.


Gebruiksrecht voor inhoud


10.1. De klant heeft auteursrechten en andere rechten op de diensten die worden geleverd, verzonden of weergegeven via de diensten die worden geleverd door Travel Cappadocia Agency Limited Company. Door het presenteren, verzenden of weergeven van de inhoud, het reproduceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, publiceren, publiekelijk uitvoeren en weergeven van inhoud die Travel Cappadocia Agency Limited Company aanbiedt, of via de Services, dient de klant inhoud in, verzendt of toont deze. verleent u een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om te distribueren en te distribueren. Het enige doel van deze licentie is om Travel Cappadocia Agency in staat te stellen de services weer te geven, te distribueren en te promoten.


10.2. De klant stemt ermee in dat de genoemde licentie Travel Cappadocia Agency Limited Company het recht verleent om deze inhoud open te stellen voor andere bedrijven, organisaties en individuen waarmee het verband houdt voor gezamenlijke diensten en om deze inhoud te gebruiken voor het leveren van deze diensten.


10.3. Travel Cappadocia Agency Limited Company kan de inhoud van de klant verzenden en verspreiden in verschillende sociale netwerken en verschillende media, terwijl het de nodige technische stappen onderneemt om advertenties en beheerdiensten voor sociale media aan zijn gebruikers te bieden. De klant erkent en stemt ermee in dat deze licentie het gebruik van deze licentie door Travel Cappadocia Agency Limited Company voor deze handelingen toestaat.


Software updates


11.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company werkt de gebruikte software op verschillende tijdstippen bij. De Klant stemt ermee in deze updates te ontvangen in het kader van de geleverde diensten.


Beëindiging van klantrelatie met Travel Cappadocia Agency Limited Company


12.1. De klant initieert het servicecontract met de online betalingen op de beveiligde betalingspagina of de betalingen via bankoverschrijving. Zolang de klant een actief budget heeft voor de ontvangen dienst, blijft het servicecontract geldig. Wanneer het budget van de klant voor de service die hij ontvangt afloopt, wordt het servicecontract opgeschort. Als de klant een terugbetaling doet onder de hierboven vermelde voorwaarden, wordt dit contract up-to-date met zijn geschorste rekening.


12.2. Als de klant het servicecontract met Travel Cappadocia Agency Limited Company volledig wil beëindigen, moet hij dit verzoek schriftelijk sturen naar het adres van Travel Cappadocia Agency Limited Company dat aan het begin van dit contract is vermeld. Opzeggingsverzoeken die niet schriftelijk zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.


12.3. Beëindiging van de overeenkomst door Travel Cappadocia Agency Limited Company;


a- In gevallen waarin een bepaling van het contract door de klant wordt geschonden of er geen intentie of mogelijkheid is om aan de bepalingen te voldoen,


b- In gevallen waarin Travel Cappadocia Agency Limited Company wettelijk verplicht is,


c- In gevallen waarin de partner van Travel Cappadocia Agency Limited Company in de diensten die zij aan de klant levert, haar relatie met Travel Cappadocia Agency Limited Company beëindigt of stopt met het verlenen van diensten aan de klant,


d- In gevallen waarin Travel Cappadocia Agency Limited Company op het punt staat te stoppen met het verlenen van diensten aan het land waar de klant woont of de diensten gebruikt,


e- In gevallen waarin het leveren van diensten aan de klant door Travel Cappadocia Agency Limited Company niet commercieel levensvatbaar is voor Travel Cappadocia Agency Limited Company.


12.4. Wanneer dit contract wordt beëindigd, worden alle wettelijke rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen die duidelijk zijn vermeld en waarvan de klant en Travel Cappadocia Agency Limited Company profiteren of waaraan zij worden blootgesteld tijdens het contract of voor onbepaalde tijd zullen voortduren, niet beïnvloed door deze vervaldatum en deze rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen worden voor onbepaalde tijd nagekomen. wordt vervolgd.


Prestaties, advertentiepositie, verkoop en klantentoename enz. met betrekking tot alle diensten die door Travel Cappadocia Agency Limited Company worden geleverd. Hierover worden geen garanties gegeven.


Beperking van aansprakelijkheid

14.1. De directe of indirecte schade die de klant heeft opgelopen of zal ontstaan, inkomstenderving, goodwill, vergoedingen, rechten, boetes, belastingen, enz., als gevolg van deze schade. Travel Cappadocia Agency Limited Company is niet verantwoordelijk voor een van hen, inclusief verlies van reputatie of gegevensverlies in de zakenwereld.


14.2. Vertrouwen op de volledigheid, juistheid of het bestaan van de advertenties, of enige relatie of transactie tussen de adverteerder of sponsors en de klant, eventuele wijzigingen die Travel Cappadocia Agency Limited Company in de diensten kan aanbrengen of enige definitieve of tijdelijke opschorting van de levering van de diensten of een kenmerk van de diensten. De klant is volledig verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de verwijdering, corruptie of het onvermogen om de beschermde of verzonden gegevens op te slaan als gevolg van het gebruik van of via de diensten van , de klant verstrekt niet de juiste accountinformatie aan Travel Cappadocia Agency en bewaart zijn wachtwoord of accountgegevens veilig en vertrouwelijk.


Copyright- en handelsmerkbeleid

15.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company beschouwt kennisgevingen van schendingen onder de internationale wetgeving inzake intellectueel eigendom en de auteursrechtwetgeving van de Turkse Republiek. Het onderzoekt de aanmaningen in het kader van een bepaalde procedure en heft, indien nodig, de desbetreffende rekeningen op


Advertenties

16.1. Sommige services die worden geleverd door Travel Cappadocia Agency Limited Company worden ondersteund door advertentie-inkomsten en advertenties en promoties moeten in deze Services worden opgenomen. Deze advertenties kunnen gericht zijn op de inhoud van de informatie in de diensten, vragen gesteld via de diensten en andere informatie vanwege hun onderwerp. De klant accepteert het plaatsen van advertenties op de diensten van Travel Cappadocia Agency Limited Company, en het begrip, de stijl en de reikwijdte van de advertentie worden gewijzigd zonder specifieke kennisgeving


Wijziging van contractvoorwaarden

17.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company kan indien nodig wijzigingen aanbrengen in de contractbepalingen. Wanneer deze wijzigingen zijn aangebracht, zal Travel Cappadocia Agency Limited Company een nieuw exemplaar van de contracttekst beschikbaar stellen op haar pagina. Als de klant gebruik maakt na de datum van wijziging van de clausules, zal Travel Cappadocia Agency Limited Company dit gebruik van de klant beschouwen als acceptatie van de vernieuwde contracttekst


MEDEDELINGEN

18.1. Travel Cappadocia Agency Limited Company kan kennisgevingen naar de klant sturen via e-mail, gewone post of kennisgevingen met betrekking tot wijzigingen in het contract door middel van kennisgevingen met betrekking tot de diensten.


19. GESCHILLEN

19.1. Op dit contract is het recht van de Republiek Turkije van toepassing. De rechtbanken en handhavingsinstanties van Izmir zijn bevoegd voor eventuele geschillen. Indien nodig kan Travel Cappadocia Agency Limited Company juridische stappen ondernemen bij de rechtbanken van andere landen.

Waarom zou u voor ons kiezen?

Een ervaring die emoties oproept en geniet van een geweldig uitzicht op Cappadocië.

We hebben het grootste vlootnetwerk van VIP-voertuigen, heteluchtballonnen en ze zijn allemaal gloednieuw.

U bent van begin tot eind verzekerd voor de gehele ballonvaart en normale tocht.

Voor meer dan 10 jaar werk hebben we meer dan 10.000 mensen van over de hele wereld bediend.

Professionele, gediplomeerde en ervaren gidsen en piloten en kwaliteitsapparatuur.

Het gebruik van moderne apparatuur zorgt voor het comfort en het vertrouwen van passagiers in elke fase van de tour.

Wij zijn een erkend bedrijf onder de Vereniging van Turkse Reisbureaus nr: 9497.

Als je tour annuleert vanwege het weer of als je wilt annuleren, kun je tot 24 uur voor de tour je geld terugkrijgen.