Verkoopovereenkomst op afstand

OVEREENKOMST VOOR VERKOOP OP AFSTAND


1. PARTIJEN


Deze overeenkomst is ondertekend tussen de volgende partijen in het kader van de onderstaande voorwaarden.


'KOPER' ; (hierna "KOPER" genoemd in het contract)


VOORNAAM ACHTERNAAM:

ADRES:


'VERKOPER' ; (hierna "VERKOPER" genoemd in het contract)


VOORNAAM ACHTERNAAM:

ADRES:


Door dit contract te accepteren, aanvaardt de KOPER op voorhand dat als het voorwerp van het contract de bestelling goedkeurt, hij verplicht zal zijn om de prijs van de bestelling en de eventuele bijkomende kosten, zoals verzendkosten en belasting, te betalen, en dat hij hiervan op de hoogte is gesteld.


2. DEFINITIES


Bij de toepassing en interpretatie van dit contract zullen de onderstaande voorwaarden de schriftelijke verklaringen ertegen uitdrukken.


MINISTER: Minister van Douane en Handel,


MINISTERIE: Ministerie van Douane en Handel,


WET: wet op consumentenbescherming nr. 6502,


REGLEMENT: Regeling overeenkomsten op afstand (BS:27.11.2014/29188)


SERVICE: het onderwerp van een consumententransactie anders dan de levering van goederen die zijn gedaan of beloofd zijn te worden gedaan in ruil voor een vergoeding of voordeel,


VERKOPER: Het bedrijf dat goederen aanbiedt aan de consument in het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten of namens of namens de leverancier handelt,


KOPER: Een natuurlijke of rechtspersoon die een goed of dienst verwerft, gebruikt of er voordeel uit haalt voor commerciële of niet-professionele doeleinden,


SITE: De website van de VERKOPER,


KLANT: De natuurlijke of rechtspersoon die een goed of dienst aanvraagt via de website van de VERKOPER,


PARTIJEN: VERKOPER en KOPER,


OVEREENKOMST: Dit contract gesloten tussen de VERKOPER en de KOPER,


GOEDEREN: Het verwijst naar de roerende goederen die het onderwerp zijn van winkelen en de software, geluid, beeld en soortgelijke immateriële goederen die zijn voorbereid voor gebruik in de elektronische omgeving.


3. ONDERWERP


Deze overeenkomst regelt de rechten en plichten van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 6502 betreffende de bescherming van de consument en de verordening inzake overeenkomsten op afstand, met betrekking tot de verkoop en levering van het product, waarvan de kwaliteiten en verkoopprijs hieronder gespecificeerd, die de KOPER elektronisch heeft besteld via de website van de VERKOPER.


De op de site vermelde en aangekondigde prijzen zijn verkoopprijzen. Geadverteerde prijzen en beloften zijn geldig totdat ze worden bijgewerkt en gewijzigd. Prijzen die voor een bepaalde periode zijn aangekondigd, zijn geldig tot het einde van de opgegeven periode.


4. VERKOPERSINFORMATIE


titel

Adres

Telefoon

Fax

E-mail


5. KOPERSINFORMATIE


Af te leveren persoon

Bezorgadres

Telefoon

Fax

E-mail/gebruikersnaam


6. PERSOONLIJKE INFORMATIE BESTELLEN


Naam/Achternaam/Titel


Adres

Telefoon

Fax

E-mail/gebruikersnaam


7. CONTRACTUELE PRODUCT/PRODUCTENINFORMATIE


1. De basiskenmerken van het Goed/Product/Producten/Dienst (type, aantal, merk/model, kleur, aantal) worden gepubliceerd op de website van de VERKOPER. Als de actie door de verkoper wordt georganiseerd, kun je tijdens de actie de basiskenmerken van het betreffende product bekijken. Geldig t/m de campagnedatum.


7.2. De op de site vermelde en aangekondigde prijzen zijn verkoopprijzen. Geadverteerde prijzen en beloften zijn geldig totdat ze worden bijgewerkt en gewijzigd. Prijzen die voor een bepaalde periode zijn aangekondigd, zijn geldig tot het einde van de opgegeven periode.


7.3. De verkoopprijs van de goederen of diensten waarop het contract betrekking heeft, inclusief alle belastingen, wordt hieronder weergegeven.


Product beschrijving


Deel


Eenheid prijs


Subtotaal

(Inclusief BTW)


Verzendkosten


Totaal :


Betalingsmethode en abonnement


Bezorgadres


Af te leveren persoon


Facturatie adres


Besteldatum


bezorgdatum


Leveringsmethode


7.4. De verzendkosten, de verzendkosten van het product, zijn voor rekening van de KOPER.


8. FACTUURINFORMATIE


Naam/Achternaam/Titel


Adres

Telefoon

Fax

E-mail/gebruikersnaam

Factuurbezorging: Tijdens de bezorging van de factuurbestelling, samen met de bestelling op het factuuradres.

Het wordt bezorgd.


9. ALGEMENE BEPALINGEN


9.1. De KOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat hij de voorlopige informatie over de basiskenmerken, verkoopprijs, betalingswijze en levering van het product waarop het contract van toepassing is op de website van de VERKOPER heeft gelezen en dat hij op de hoogte is en de nodige bevestiging geeft in de elektronische omgeving. KOPER; Hij/zij aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat hij/zij de Voorafgaande informatie in elektronische omgeving bevestigt, het adres heeft verkregen dat door de VERKOPER aan de KOPER moet worden verstrekt vóór het aangaan van de overeenkomst voor verkoop op afstand, de basiskenmerken van de bestelde producten, de prijs van de producten inclusief belastingen, betalings- en leveringsinformatie nauwkeurig en volledig.


9.2. Elk product waarop het contract betrekking heeft, wordt geleverd aan de persoon en/of organisatie op het adres opgegeven door de KOPER of de KOPER binnen de termijn vermeld in het gedeelte met voorlopige informatie van de website, afhankelijk van de afstand tot de woonplaats van de KOPER, op voorwaarde dat deze de wettelijke termijn van 30 dagen niet overschrijdt. Indien het product niet binnen deze termijn aan de KOPER kan worden geleverd, behoudt de KOPER zich het recht voor om het contract te beëindigen.


9.3. De VERKOPER verbindt zich ertoe het product waarop het contract betrekking heeft volledig te leveren, in overeenstemming met de kwalificaties gespecificeerd in de bestelling, en met de garantiedocumenten, eventuele gebruikershandleidingen en de informatie en documenten die vereist zijn voor de opdracht, vrij van alle soorten gebreken, in overeenstemming met de vereisten van de wettelijke wetgeving, in een solide, standaard Het aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe het werk uit te voeren in overeenstemming met de principes van nauwkeurigheid en eerlijkheid, om de kwaliteit van de dienstverlening te behouden en te verhogen, om de nodige zorg te tonen en aandacht tijdens de uitvoering van het werk, om voorzichtig en vooruitziend te handelen.


9.4. De VERKOPER kan een ander product van gelijke kwaliteit en prijs leveren door de KOPER hiervan op de hoogte te stellen en zijn uitdrukkelijke goedkeuring te verkrijgen, voordat de contractuele prestatieverplichting afloopt.


9.5. De VERKOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat, indien het onmogelijk is om het product of de dienst waarop de bestelling betrekking heeft, uit te voeren, hij de consument hiervan binnen 3 dagen na de datum van kennisname schriftelijk op de hoogte zal stellen en de totale prijs binnen 3 dagen aan de KOPER zal terugbetalen. 14 dagen.


9.6. De KOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat hij/zij deze Overeenkomst elektronisch zal bevestigen voor de levering van het product waarop het contract betrekking heeft, en dat als de prijs van het contractproduct om welke reden dan ook niet wordt betaald en/of wordt geannuleerd in de bankgegevens, de verplichting van de VERKOPER om het contractuele product te leveren, eindigt.


9.7. Na de levering van het product waarop het contract betrekking heeft aan de persoon en/of organisatie op het door de KOPER opgegeven adres of de KOPER, als gevolg van oneerlijk gebruik van de kredietkaart van de KOPER door onbevoegden, indien de prijs van het product onderworpen aan het contract wordt niet betaald aan de VERKOPER door de relevante bank of financiële instelling. Hij aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe deze binnen 3 dagen aan de VERKOPER terug te sturen op kosten van de VERKOPER voor verzending.


9.8. De VERKOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe de KOPER op de hoogte te stellen als het product waarop het contract betrekking heeft niet tijdig kan worden geleverd als gevolg van overmachtsituaties die zich buiten de wil van de partijen ontwikkelen, onvoorspelbaar zijn en de uitvoering van de overeenkomst verhinderen en/of vertragen. verplichtingen van de partijen. De KOPER heeft ook het recht om van de VERKOPER de annulering van de bestelling te eisen, de vervanging van het product waarop het contract met zijn precedent betrekking heeft, indien van toepassing, en/of de vertraging van de leveringstermijn tot het obstakel is opgeheven. In het geval dat de bestelling door de KOPER wordt geannuleerd, wordt het productbedrag binnen 14 dagen contant aan hem betaald in de door de KOPER in contanten gedane betalingen. Bij de door de KOPER per creditcard gedane betalingen wordt het productbedrag binnen 14 dagen na annulering van de bestelling door de KOPER teruggestort bij de betreffende bank. Het kan gemiddeld 2 tot 3 weken duren voordat de KOPER het door de VERKOPER op de creditcard teruggestorte bedrag op de rekening van de KOPER bij de bank heeft teruggestort. aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe niet aansprakelijk te kunnen worden gesteld.


9.9. Het adres van de VERKOPER, het e-mailadres, vaste en mobiele telefoonlijnen en andere contactgegevens die door de KOPER zijn opgegeven in het registratieformulier op de site of later door hem zijn bijgewerkt via brief, e-mail, sms, telefoontje en andere middelen, communicatie, marketing, kennisgeving en heeft het recht om de KOPER te bereiken voor andere doeleinden. Door dit contract te aanvaarden, aanvaardt en verklaart de KOPER dat de VERKOPER de bovengenoemde communicatieactiviteiten mag uitvoeren.


9.10. De KOPER zal de gecontracteerde goederen/diensten inspecteren alvorens ze in ontvangst te nemen; gedeukte, kapotte, gescheurde verpakking, etc. beschadigde en defecte goederen/diensten worden niet ontvangen van het vrachtbedrijf. De ontvangen goederen/diensten worden geacht onbeschadigd en intact te zijn. De verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig beschermen van de goederen/diensten na levering ligt bij de KOPER. Als het herroepingsrecht wordt gebruikt, mogen de goederen/diensten niet worden gebruikt. De factuur dient geretourneerd te worden


9.11. Als de KOPER en de creditcardhouder die tijdens de bestelling is gebruikt niet dezelfde persoon zijn, of als er een beveiligingslek wordt ontdekt met betrekking tot de creditcard die bij de bestelling is gebruikt voordat het product aan de KOPER wordt geleverd, zal de VERKOPER de identiteit en het contact gegevens van de creditcardhouder, het afschrift van de vorige maand van de bij de bestelling gebruikte creditcard. of de KOPER verzoeken om een brief van de bank van de kaarthouder waarin staat dat de creditcard van hem is. De bestelling wordt bevroren totdat de KOPER de informatie/documenten verstrekt waarop het verzoek betrekking heeft, en als aan de bovengenoemde eisen niet binnen 24 uur wordt voldaan, heeft de VERKOPER het recht om de bestelling te annuleren.


9.12. De KOPER verklaart en verbindt zich ertoe dat de persoonlijke en andere informatie verstrekt tijdens het inschrijven op de website van de VERKOPER waarheidsgetrouw is, en dat de VERKOPER alle schade onmiddellijk zal vergoeden, contant en vooraf, na de eerste kennisgeving aan de VERKOPER.


9.13. De KOPER aanvaardt en verbindt zich ertoe om vanaf het begin de bepalingen van de wettelijke voorschriften na te leven en deze niet te schenden bij het gebruik van de website van de VERKOPER. Anders zullen alle wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden die kunnen ontstaan, de KOPER volledig en exclusief binden.


9.14. De KOPER gebruikt de website van de VERKOPER op geen enkele manier om de openbare orde of de goede zeden te verstoren. In strijd met de wet, op een manier die anderen stoort en lastigvalt, voor een onwettig doel, op een manier die inbreuk maakt op de materiële en morele rechten van anderen. Bovendien mag het lid zich niet inlaten met activiteiten (spam, virus, trojaans paard, enz.) die het gebruik van de diensten voor anderen verhinderen of bemoeilijken.


9.15 uur Links naar andere websites en/of andere inhoud die niet onder de controle van de VERKOPER staat en/of eigendom is van en/of beheerd wordt door andere derden, kan via de website van de VERKOPER worden weergegeven. Deze links zijn bedoeld om de KOPER gemakkelijk te kunnen oriënteren en ondersteunen geen enkele website of de persoon die deze site beheert en vormen geen enkele garantie voor de informatie op de gelinkte website.


9.16. Het lid dat een of meer van de in dit contract opgesomde artikelen overtreedt, is persoonlijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor deze overtreding en zal de VERKOPER vrijwaren van de juridische en strafrechtelijke gevolgen van deze schendingen. Bovendien; In het geval dat het incident vanwege deze overtreding wordt verwezen naar het juridische veld, behoudt de VERKOPER zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van het lid wegens niet-naleving van de lidmaatschapsovereenkomst.


10. HERROEPINGSRECHT


10.1. KOPER; In het geval dat de overeenkomst op afstand betrekking heeft op de verkoop van goederen, kan het product zelf of de persoon / organisatie op het opgegeven adres binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van levering, op voorwaarde dat de VERKOPER hiervan op de hoogte wordt gesteld, gebruik maken van zijn recht om zich terug te trekken uit het contract door de goederen te weigeren zonder enige wettelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid te nemen en zonder opgaaf van reden. Bij overeenkomsten op afstand met betrekking tot dienstverlening gaat deze termijn in op de datum van ondertekening van het contract. Vóór het verstrijken van het herroepingsrecht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend in dienstenovereenkomsten waarbij de uitvoering van de dienst is begonnen met instemming van de consument. De kosten die voortvloeien uit het gebruik van het herroepingsrecht zijn voor de VERKOPER. Door deze overeenkomst te aanvaarden, aanvaardt de KOPER op voorhand dat hij op de hoogte is gebracht van het herroepingsrecht.


10.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de VERKOPER binnen 14 (veertien) dagen per aangetekende post, fax of e-mail schriftelijk op de hoogte worden gesteld en mag het product niet worden gebruikt in het kader van de bepalingen van de "Producten waarvoor het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend" geregeld in dit contract. Als dit recht wordt uitgeoefend,


a) De factuur van het product dat aan de 3e persoon of de KOPER is geleverd, (Als de factuur van het te retourneren product een bedrijfsfactuur is, moet deze worden verzonden met de retourfactuur die door de instelling is afgegeven bij het retourneren. Bestelling retourneert waarvan de facturen zijn afgegeven namens de instellingen kan niet worden voltooid tenzij een RETOURFACTUUR wordt afgegeven.)


b) Retourformulier,


c) De te retourneren producten dienen compleet en onbeschadigd aangeleverd te worden, samen met de doos, verpakking en eventuele standaard toebehoren.


d) De VERKOPER is verplicht om de totale prijs en de documenten die de KOPER in de schulden hebben gestoken, uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping aan de KOPER terug te geven en de goederen binnen 20 dagen terug te sturen.


e) Als de waarde van de goederen daalt door toedoen van de KOPER of als de terugzending onmogelijk wordt, is de KOPER verplicht om de schade van de VERKOPER te vergoeden tegen het tarief van zijn schuld. De KOPER is echter niet verantwoordelijk voor de veranderingen en verslechteringen die optreden als gevolg van het juiste gebruik van de goederen of producten binnen de periode van het herroepingsrecht.


f) In geval van onderschrijding van het door de VERKOPER vastgestelde actielimietbedrag als gevolg van de uitoefening van het herroepingsrecht, wordt het kortingsbedrag dat in het kader van de campagne wordt gebruikt, geannuleerd.


11. PRODUCTEN DIE NIET GEBRUIKT KUNNEN WORDEN MET HERROEPINGSRECHT


Ondergoed, bad- en bikinibroekjes, make-upmaterialen, wegwerpproducten, goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum dreigt te verstrijken, die zijn voorbereid in overeenstemming met het verzoek van de KOPER of duidelijk persoonlijke behoeften en die niet geschikt zijn om te worden geretourneerd, worden geleverd aan de KOPER. Producten die ongeschikt zijn voor gezondheid en hygiëne die moeten worden geretourneerd als hun verpakking na levering door de KOPER is geopend, producten die na levering zijn vermengd met andere producten en door hun aard niet kunnen worden gescheiden, Goederen gerelateerd aan tijdschriften zoals kranten en tijdschriften, met uitzondering van die welke worden verstrekt onder de abonnementsovereenkomst, kunnen onmiddellijk elektronisch uitgevoerde diensten of immateriële goederen die onmiddellijk aan de consument worden geleverd, evenals audio- of video-opnamen, boeken, digitale inhoud, softwareprogramma's, apparaten voor gegevensopname en gegevensopslag, computerverbruiksartikelen niet worden geretourneerd in overeenstemming met de verordening als hun verpakking is geopend door de KOPER. Daarnaast is het voor het verstrijken van het herroepingsrecht niet mogelijk om gebruik te maken van het herroepingsrecht met betrekking tot de diensten die zijn gestart met instemming van de consument, volgens de verordening.


Om cosmetica en producten voor persoonlijke verzorging, ondergoedproducten, badkleding, bikini's, boeken, reproduceerbare software en programma's, dvd's, vcd's, cd's en cassettes en kantoorbenodigdheden (toner, cartridge, tape, enz.) ongeopend, niet getest, intact. en ongebruikt naaldbier.


12. GEVAL VAN UITSTEL EN JURIDISCHE GEVOLGEN


De KOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat hij/zij rente zal betalen in het kader van de kredietkaartovereenkomst tussen de bank van de kaarthouder en de bank en aansprakelijk zal zijn jegens de bank in geval van wanbetaling in het geval van het uitvoeren van de betalingstransacties met een kredietkaart kaart. In dit geval kan de betreffende bank juridische stappen ondernemen; kan de kosten en advocaatkosten die voortvloeien uit de KOPER vorderen, en in ieder geval, als de KOPER in gebreke blijft vanwege zijn schuld, aanvaardt, verklaart en verbindt de KOPER zich ertoe dat hij de schade en het verlies zal betalen dat de VERKOPER lijdt als gevolg van de vertraagde uitvoering van de schuld.


13. BEVOEGDE RECHTER


Klachten en bezwaren in geschillen die voortvloeien uit dit contract moeten worden ingediend bij het scheidsgerecht of de consumentenrechtbank in de woonplaats van de consument of waar de consumententransactie wordt gedaan, binnen de geldlimieten die in de onderstaande wet zijn gespecificeerd. Hieronder vindt u informatie over de geldlimiet:


Van kracht vanaf 28/05/2014:


a) Aan districtscommissies voor consumentenarbitrage in geschillen met een waarde van minder dan 2.000,00 (tweeduizend) TL, overeenkomstig artikel 68 van wet nr. 6502 inzake de bescherming van consumenten,


b) Provinciale arbitragecommissies voor consumenten in geschillen met een waarde van minder dan 3.000,00 (drieduizend) TL,


c) In de provincies met grootstedelijke status worden geschillen met een waarde tussen 2.000,00 (tweeduizend) TL en 3.000,00 (drieduizend) TL ingediend bij de provinciale arbitragecommissies voor consumenten.

Deze Overeenkomst is gemaakt voor commerciële doeleinden


14. HANDHAVING


Wanneer de KOPER de betaling verricht voor de bestelling die op de Site is geplaatst, wordt hij geacht alle voorwaarden van dit contract te hebben aanvaard. De VERKOPER is verplicht om de nodige softwarevoorzieningen te treffen om bevestiging te verkrijgen dat dit contract door de KOPER op de site is gelezen en geaccepteerd voordat de bestelling wordt uitgevoerd.


VERKOPER:


KOPER:


DATUM:

Waarom zou u voor ons kiezen?

Een ervaring die emoties oproept en geniet van een geweldig uitzicht op Cappadocië.

We hebben het grootste vlootnetwerk van VIP-voertuigen, heteluchtballonnen en ze zijn allemaal gloednieuw.

U bent van begin tot eind verzekerd voor de gehele ballonvaart en normale tocht.

Voor meer dan 10 jaar werk hebben we meer dan 10.000 mensen van over de hele wereld bediend.

Professionele, gediplomeerde en ervaren gidsen en piloten en kwaliteitsapparatuur.

Het gebruik van moderne apparatuur zorgt voor het comfort en het vertrouwen van passagiers in elke fase van de tour.

Wij zijn een erkend bedrijf onder de Vereniging van Turkse Reisbureaus nr: 9497.

Als je tour annuleert vanwege het weer of als je wilt annuleren, kun je tot 24 uur voor de tour je geld terugkrijgen.