Договор за продажба от разстояние

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ ДИСТАНЦИЯ


1. СТРАНИ


Това Споразумение е подписано между следните страни в рамките на условията, изложени по-долу.


'КУПУВАЧ' ; (наричан по-долу в договора „КУПУВАЧ”)


ИМЕ ПРЕЗИМЕ:

АДРЕС:


'ПРОДАВАЧ' ; (наричан по-долу в договора „ПРОДАВАЧ”)


ИМЕ ПРЕЗИМЕ:

АДРЕС:


С приемането на този договор КУПУВАЧЪТ приема предварително, че ако субектът на договора одобри поръчката, той ще бъде задължен да заплати цената на поръчката и допълнителните такси, ако има такива, като такса за доставка и данък, и че е уведомен за това.


2. ДЕФИНИЦИИ


При прилагането и тълкуването на този договор условията, написани по-долу, изразяват писмените обяснения срещу тях.


МИНИСТЪР: министър на митниците и търговията,


МИНИСТЕРСТВО: Министерство на митниците и търговията,


ЗАКОН: Закон за защита на потребителите № 6502,


РЕГЛАМЕНТ: Регламент за договорите от разстояние (ОВ:27.11.2014/29188)


УСЛУГА: Предмет на всяка потребителска сделка, различна от доставката на стоки, направени или обещани да бъдат направени срещу заплащане или облага,


ПРОДАВАЧ: Компанията, която предлага стоки на потребителя в рамките на своята търговска или професионална дейност или действа от името или за сметка на доставчика,


КУПУВАЧ: Физическо или юридическо лице, което придобива, използва или се възползва от стока или услуга за търговски или непрофесионални цели,


САЙТ: Уеб сайтът на ПРОДАВАЧА,


КЛИЕНТ: Физическо или юридическо лице, което иска стока или услуга през уебсайта на ПРОДАВАЧА,


СТРАНИ: ПРОДАВАЧ и КУПУВАЧ,


СПОРАЗУМЕНИЕ: Този договор, сключен между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА,


СТОКИ: Отнася се за движими стоки, които са обект на пазаруване и софтуер, звук, изображение и подобни нематериални стоки, подготвени за използване в електронна среда.


3. ПРЕДМЕТ


Това Споразумение урежда правата и задълженията на страните в съответствие с разпоредбите на Закон № 6502 за защита на потребителите и Регламента за договорите от разстояние по отношение на продажбата и доставката на продукта, чиито качества и продажна цена са посочени по-долу, които КУПУВАЧЪТ е поръчал по електронен път през сайта на ПРОДАВАЧА.


Посочените и обявени в сайта цени са продажни. Обявените цени и обещания са валидни до тяхното актуализиране и промяна. Цените обявени за определен период са валидни до края на посочения период.


4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДАВАЧА


заглавие

Адрес

Телефон

факс

електронна поща


5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУПУВАЧА


Лице за доставка

Адрес за доставка

Телефон

факс

Имейл/потребителско име


6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦЕТО ЗА ПОРЪЧКА


Име/Фамилия/Заглавие


Адрес

Телефон

факс

Имейл/потребителско име


7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРНИЯ ПРОДУКТ/ПРОДУКТИ


1. Основните характеристики на Стоката/Продукта/Стоките/Услугата (вид, количество, марка/модел, цвят, номер) са публикувани на сайта на ПРОДАВАЧА. Ако кампанията е организирана от продавача, можете да разгледате основните характеристики на съответния продукт по време на кампанията. Валидна до датата на кампанията.


7.2. Посочените и обявени в сайта цени са продажни. Обявените цени и обещания са валидни до тяхното актуализиране и промяна. Цените обявени за определен период са валидни до края на посочения период.


7.3. Продажната цена на стоките или услугите, предмет на договора, включително всички данъци, е показана по-долу.


Описание на продукта


Парче


Единична цена


Междинна сума

(С включен ДДС)


Сума за доставка


Обща сума :


Начин на плащане и план


Адрес за доставка


Лице за доставка


Адрес на плащане


Дата на поръчка


дата на доставка


Начин на доставка


7.4. Таксата за доставка, която е цената за доставка на продукта, ще бъде платена от КУПУВАЧА.


8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТУРАТА


Име/Фамилия/Заглавие


Адрес

Телефон

факс

Имейл/потребителско име

Доставка на фактура: При доставка на поръчката по фактура, на адреса за фактура заедно с поръчката.

Ще бъде доставен.


9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


9.1. КУПУВАЧЪТ приема, декларира и се задължава, че се е запознал с предварителната информация относно основните характеристики, продажната цена, начина на плащане и доставка на стоката, предмет на договора, на сайта на ПРОДАВАЧА и че е информиран и дава необходимото потвърждение в електронната среда. на КУПУВАЧА; Той приема, декларира и се задължава, че потвърждава предварителната информация в електронна среда, получил е адреса, който ПРОДАВАЧЪТ трябва да даде на КУПУВАЧА преди сключването на договора за продажба от разстояние, основните характеристики на поръчаните продукти, цената на продуктите, включително данъци, плащане и информация за доставка точно и пълно.


9.2. Всяка стока, предмет на договора, се доставя на лице и/или организация на посочен от КУПУВАЧА адрес или КУПУВАЧА в срока, посочен в раздела за предварителна информация на сайта, в зависимост от отдалечеността от местоживеенето на КУПУВАЧА, при условие, че че не надвишава законовия срок от 30 дни. Ако продуктът не може да бъде доставен на КУПУВАЧА в този срок, КУПУВАЧЪТ си запазва правото да прекрати договора.


9.3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави продукта, предмет на договора, изцяло, в съответствие с квалификацията, посочена в поръчката, и с гаранционните документи, ръководствата за употреба, ако има такива, и информацията и документите, изисквани от работата, без всякакъв вид дефекти, в съответствие с изискванията на законовото законодателство, в солидна, стандартна Приема, декларира и се задължава да извършва работата в съответствие с принципите на коректност и честност, да поддържа и повишава качеството на услугата, да проявява необходимата грижа и внимание по време на изпълнение на работата, да действа с предпазливост и предвидливост.


9.4. ПРОДАВАЧЪТ може да достави различен продукт със същото качество и цена, като информира КУПУВАЧА и получи изричното му одобрение, преди изтичане на договорното задължение за изпълнение.


9.5. ПРОДАВАЧЪТ приема, декларира и се задължава, че при невъзможност за изпълнение на стоката или услугата, предмет на поръчката, ще уведоми писмено ПОТРЕБИТЕЛЯ в 3-дневен срок от датата на узнаване на тази ситуация и ще върне общата цена на КУПУВАЧА в рамките на 14 дни.


9.6. КУПУВАЧЪТ приема, декларира и се задължава, че ще потвърди това Споразумение по електронен път за доставката на продукта, предмет на договора, и че ако цената на договорния продукт не бъде платена по някаква причина и/или бъде анулирана в банковите записи, задължението на ПРОДАВАЧА да достави договорния продукт отпада.


9.7. След доставката на продукта, предмет на договора, на лицето и/или организацията на посочения от КУПУВАЧА адрес или КУПУВАЧА, в резултат на нелоялно използване на кредитната карта на КУПУВАЧА от неупълномощени лица, ако цената на продукта предмет на договора не се заплаща на ПРОДАВАЧА от съответната банка или финансова институция. Приема, декларира и се задължава да го върне на ПРОДАВАЧА в рамките на 3 дни за сметка на ПРОДАВАЧА за доставка.


9.8. ПРОДАВАЧЪТ приема, декларира и се задължава да уведоми КУПУВАЧА, ако стоката, предмет на договора, не може да бъде доставена в срок поради форсмажорни ситуации, които се развиват извън волята на страните, са непредсказуеми и възпрепятстват и/или забавят изпълнението на задължения на страните. КУПУВАЧЪТ също има право да изиска от ПРОДАВАЧА анулиране на поръчката, замяна на стоката, предмет на договора, с предходната, ако има такава, и/или забавяне на срока за доставка до отстраняване на пречката. В случай, че поръчката е анулирана от КУПУВАЧА, сумата на продукта му се заплаща в брой и в пълен размер в рамките на 14 дни при плащанията, извършени от КУПУВАЧА в брой. При плащания, извършени от КУПУВАЧА с кредитна карта, сумата на продукта се връща в съответната банка в рамките на 14 дни след анулиране на поръчката от КУПУВАЧА. На КУПУВАЧА може да отнеме средно 2 до 3 седмици, за да отрази сумата, върната по кредитната карта от ПРОДАВАЧА по сметката на КУПУВАЧА от банката. приема, декларира и се задължава, че не може да носи отговорност.


9.9. Адрес на ПРОДАВАЧА, електронен адрес, стационарни и мобилни телефонни линии и друга информация за контакт, посочена от КУПУВАЧА в регистрационната форма на сайта или актуализирана по-късно от него, чрез писмо, електронна поща, SMS, телефонно обаждане и други средства, комуникация, маркетинг, уведомяване и има право да достига до КУПУВАЧА за други цели. С приемането на този договор КУПУВАЧЪТ приема и декларира, че ПРОДАВАЧЪТ може да участва в горепосочените комуникационни дейности.


9.10. КУПУВАЧЪТ се задължава да прегледа договорените стоки/услуги преди получаването им; вдлъбнати, счупени, скъсани опаковки и др. повредени и дефектни стоки/услуги няма да бъдат получени от карго компанията. Получените стоки/услуги се считат за неувредени и непокътнати. Отговорността за внимателното опазване на стоките/услугите след доставката принадлежи на КУПУВАЧА. Ако трябва да се използва правото на отказ, стоките/услугите не трябва да се използват. Фактурата трябва да бъде върната


9.11. Ако КУПУВАЧЪТ и притежателят на кредитната карта, използвани по време на поръчката, не са едно и също лице или ако бъде открита уязвимост в сигурността по отношение на кредитната карта, използвана в поръчката, преди продуктът да бъде доставен на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ предоставя самоличността и контакта информация за притежателя на кредитната карта, извлечение от предходния месец на кредитната карта, използвана в поръчката. или да поиска от КУПУВАЧА да представи писмо от банката на картодържателя, че кредитната карта е негова. Поръчката ще бъде замразена, докато КУПУВАЧЪТ предостави информацията/документите, предмет на заявката, и ако горепосочените изисквания не бъдат изпълнени в рамките на 24 часа, ПРОДАВАЧЪТ има право да анулира поръчката.


9.12. КУПУВАЧЪТ декларира и се задължава, че личната и друга информация, предоставена при абониране за уебсайта, принадлежащ на ПРОДАВАЧА, е вярна и че ПРОДАВАЧЪТ ще обезщети незабавно всички щети, в брой и предварително, след първото уведомяване на ПРОДАВАЧА.


9.13. КУПУВАЧЪТ приема и се задължава от самото начало да спазва разпоредбите на законовите разпоредби и да не ги нарушава при използване на уебсайта на ПРОДАВАЧА. В противен случай всички правни и наказателни задължения, които могат да възникнат, ще обвържат изцяло и изключително КУПУВАЧА.


9.14. КУПУВАЧЪТ не използва сайта на ПРОДАВАЧА по никакъв начин, за да нарушава обществения ред, обществения морал. Противно на закона, по начин, който безпокои и тормози други, с противозаконна цел, по начин, който нарушава материалните и моралните права на други. В допълнение, членът не може да участва в дейности (спам, вируси, троянски кон и т.н.), които пречат или затрудняват другите да използват услугите.


9.15. Връзки към други уебсайтове и/или друго съдържание, които не са под контрола на ПРОДАВАЧА и/или притежавани и/или управлявани от други трети страни, могат да бъдат предоставени на уебсайта на ПРОДАВАЧА. Тези връзки се предоставят с цел осигуряване на лесна ориентация на КУПУВАЧА и не поддържат нито един уебсайт или лицето, което управлява този сайт и не представляват никаква гаранция за информацията, съдържаща се в свързания уебсайт.


9.16. Членът, който наруши един или повече от членовете, изброени в този договор, ще носи лична и наказателна отговорност за това нарушение и ще освободи ПРОДАВАЧА от правните и наказателни последици от тези нарушения. Освен това; В случай, че инцидентът бъде отнесен към правната сфера поради това нарушение, ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да поиска обезщетение срещу члена поради неспазване на договора за членство.


10. ПРАВО НА ОТТЕГЛЕНИЕ


10.1. КУПУВАЧ; В случай, че договорът от разстояние е свързан с продажба на стоки, самия продукт или лицето/организацията на посочения адрес, в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката, при условие че уведоми ПРОДАВАЧА, той може използва правото си да се откаже от договора, като откаже стоката, без да носи каквато и да е правна или наказателна отговорност и без да посочва причина. При договори от разстояние, свързани с предоставяне на услуги, този срок започва да тече от датата на подписване на договора. Преди изтичането на правото на отказ, правото на отказ не може да бъде упражнено при договори за услуги, при които изпълнението на услугата е започнало с одобрението на потребителя. Разходите, произтичащи от използването на правото на отказ, са за сметка на ПРОДАВАЧА. С приемането на този договор КУПУВАЧЪТ предварително приема, че е информиран за правото на отказ.


10.2. За да упражните правото на отказ, трябва да бъде изпратено писмено уведомление до ПРОДАВАЧА с препоръчана поща, факс или електронна поща в рамките на 14 (четиринадесет) дни и продуктът не трябва да се използва в рамките на разпоредбите на „Продукти за които не може да бъде упражнено Правото на отказ“, регламентирано в този договор. Ако това право бъде упражнено,


a) Фактурата на продукта, доставен на 3-то лице или КУПУВАЧА, (Ако фактурата на продукта, който трябва да се върне, е корпоративна, тя трябва да бъде изпратена с фактурата за връщане, издадена от институцията при връщането му. Връщания на поръчки, чиито фактури са издадени от името на институциите, не могат да бъдат попълнени, освен ако не бъде издадена ФАКТУРА ЗА ВРЪЩАНЕ.)


б) Формуляр за връщане,


в) Продуктите, които трябва да бъдат върнати, трябва да бъдат доставени пълни и неповредени, заедно с кутията, опаковката и стандартните аксесоари, ако има такива.


г) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да върне на КУПУВАЧА общата цена и документите, задължаващи КУПУВАЧА, в рамките на 10 дни от получаване на уведомлението за отказ и да върне стоките в рамките на 20 дни.


д) Ако има намаление на стойността на стоките по вина на КУПУВАЧА или ако връщането стане невъзможно, КУПУВАЧЪТ е длъжен да обезщети щетите на ПРОДАВАЧА в размер на неговата вина. Въпреки това, КУПУВАЧЪТ не носи отговорност за промените и влошаването, настъпили поради правилното използване на стоките или продуктите в рамките на периода на правото на отказ.


f) В случай на падане под лимита на кампанията, определен от ПРОДАВАЧА поради упражняване на правото на отказ, сумата на отстъпката, използвана в рамките на кампанията, се анулира.


11. ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ С ПРАВО НА ОТТЕГЛ


Бельо, бански костюми и бикини, материали за грим, продукти за еднократна употреба, стоки, които са застрашени от бързо разваляне или с изтекъл срок на годност, които са изготвени по желание на КУПУВАЧА или явно лични нужди и не са подходящи за връщане, се доставят на КУПУВАЧА. Продукти, които са неподходящи за здраве и хигиена, подлежат на връщане, ако опаковката им е отворена от КУПУВАЧА след доставката, продукти, които са смесени с други продукти след доставката и не могат да бъдат разделени поради естеството си, Стоки, свързани с периодични издания като вестници и списания, с изключение на тези, предоставени съгласно договора за абонамент, Незабавно изпълнени по електронен път Услуги или нематериални стоки, доставени незабавно на потребителя, както и аудио или видео записи, книги, цифрово съдържание, софтуерни програми, устройства за запис и съхранение на данни, компютърни консумативи, не могат да бъдат върнати съгласно Регламента, ако опаковката им е била отворена от КУПУВАЧА. Освен това, преди изтичане на правото на отказ, не е възможно да се използва правото на отказ по отношение на услугите, които са стартирани с одобрението на потребителя, съгласно Регламента.


За да бъдат върнати козметични продукти и продукти за лична хигиена, продукти за бельо, бански костюми, бикини, книги, софтуер и програми за възпроизвеждане, DVD, VCD, CD и касети и консумативи за канцеларски материали (тонер, касета, лента и др.), техните опаковки се неотваряни, нетествани, непокътнати. и неизползван трябва ейл.


12. СЛУЧАЙ НА ОТЛАГАНЕ И ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ


КУПУВАЧЪТ приема, декларира и се задължава, че ще плаща лихва в рамките на договора за кредитна карта между банката картодържател и банката и ще носи отговорност пред банката в случай на неизпълнение в случай на извършване на платежни операции с кредит карта. В този случай съответната банка може да предприеме правни действия; може да иска разноските и адвокатските хонорари, произтичащи от КУПУВАЧА, и във всеки случай, ако КУПУВАЧЪТ не изпълни задълженията си, КУПУВАЧЪТ приема, декларира и се задължава, че ще заплати щетите и загубите, претърпени от ПРОДАВАЧА поради забавено изпълнение на дълга.


13. КОМПЕТЕНТЕН СЪД


Жалбите и възраженията при спорове, произтичащи от този договор, се отправят до арбитражния съд или потребителския съд по местоживеене на потребителя или където е направена потребителската транзакция, в рамките на паричните ограничения, посочени в закона по-долу. Информацията за паричния лимит е по-долу:


В сила от 28/05/2014:


a) На окръжните потребителски арбитражни комисии при спорове, чиято стойност е по-малка от 2 000,00 (две хиляди) TL, съгласно член 68 от Закон № 6502 за защита на потребителите,


b) Провинциални потребителски арбитражни комисии при спорове, чиято стойност е по-малка от 3 000,00 (три хиляди) TL,


в) В провинциите със статут на метрополия се подават молби до провинциалните потребителски арбитражни комисии при спорове на стойност между 2 000,00 (две хиляди) TL и 3 000,00 (три хиляди) TL.

Това споразумение е сключено за търговски цели


14. ИЗПЪЛНЕНИЕ


Когато КУПУВАЧЪТ извърши плащането на поръчката, направена на Сайта, се счита, че е приел всички условия на този договор. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да направи необходимите софтуерни мерки, за да получи потвърждение, че този договор е прочетен и приет от КУПУВАЧА на сайта, преди поръчката да бъде изпълнена.


ПРОДАВАЧ:


КУПУВАЧ:


ДАТА:

Защо да изберете нас?

Изживяване, което дава заряд от емоции и наслада от невероятна гледка към Кападокия.

Разполагаме с най-голямата мрежа от автопаркове от VIP превозни средства, балони с горещ въздух и всички чисто нови.

Вие ще бъдете застраховани през цялата обиколка с балон с горещ въздух и нормалната обиколка от началото до края.

За 10+ години работа ние обслужваме повече от 10 000 души от цял свят.

Професионални, сертифицирани и опитни водачи и пилоти и качествено оборудване.

Използването на модерно оборудване гарантира комфорта и увереността на пътниците на всеки етап от обиколката.

Ние сме лицензирана компания съгласно Асоциацията на турските туристически агенции №: 9497.

Ако вашето турне се отмени поради метеорологични условия или искате да го отмените, можете да получите парите си обратно преди турнето до 24 часа.

Нашите партньори
Блогове