Perjanjian Penjualan jarak jelajah Guampadocia

Perjanjian Jualan Jarak Jauh

PERJANJIAN JUALAN JARAK JAUH


1. PARTI


Perjanjian ini telah ditandatangani antara pihak berikut dalam rangka terma dan syarat yang dinyatakan di bawah.


'PEMBELI' ; (selepas ini dirujuk sebagai "PEMBELI" dalam kontrak)


NAMA SURNAME:

ALAMAT:


'ORANG JUALAN' ; (selepas ini dirujuk sebagai "PENJUAL" dalam kontrak)


NAMA SURNAME:

ALAMAT:


Dengan menerima kontrak ini, PEMBELI menerima terlebih dahulu bahawa jika subjek kontrak meluluskan pesanan, dia akan bertanggungjawab untuk membayar harga pesanan dan yuran tambahan, jika ada, seperti yuran penghantaran dan cukai, dan bahawa dia telah dimaklumkan mengenainya.


2. DEFINISI


Dalam pemakaian dan tafsiran kontrak ini, terma yang ditulis di bawah hendaklah menyatakan penjelasan bertulis terhadapnya.


MENTERI: Menteri Kastam dan Perdagangan,


KEMENTERIAN: Kementerian Kastam dan Perdagangan,


UNDANG-UNDANG: Undang-undang mengenai Perlindungan Pengguna No. 6502,


PERATURAN: Peraturan Kontrak Jarak Jauh (OG:27.11.2014/29188)


PERKHIDMATAN: Perkara mana-mana transaksi pengguna selain daripada pembekalan barang yang dibuat atau dijanjikan untuk dibuat sebagai balasan untuk fi atau faedah,


PENJUAL: Syarikat yang menawarkan barangan kepada pengguna dalam skop aktiviti komersial atau profesionalnya atau bertindak bagi pihak atau bagi pihak pembekal,


PEMBELI: Orang asli atau undang-undang yang memperoleh, menggunakan atau mendapat manfaat daripada barang atau perkhidmatan untuk tujuan komersial atau bukan profesional,


LAMAN: Laman web PENJUAL,


PELANGGAN: Orang asli atau sah yang meminta barangan atau perkhidmatan melalui laman web PENJUAL,


PIHAK: PENJUAL dan PEMBELI,


PERJANJIAN: Kontrak ini dibuat antara PENJUAL dan PEMBELI,


BARANG: Ia merujuk kepada barang alih yang menjadi subjek beli-belah dan perisian, bunyi, imej dan barangan tidak ketara yang serupa yang disediakan untuk digunakan dalam persekitaran elektronik.


3. SUBJEK


Perjanjian ini mengawal hak dan kewajipan para pihak mengikut peruntukan Undang-undang No. 6502 tentang Perlindungan Pengguna dan Peraturan Kontrak Jarak Jauh, mengenai penjualan dan penghantaran produk, kualiti dan harga jualan yang dinyatakan di bawah, yang telah dipesan oleh PEMBELI secara elektronik melalui laman web PENJUAL.


Harga yang disenaraikan dan diumumkan di tapak adalah harga jualan. Harga dan janji yang diiklankan adalah sah sehingga ia dikemas kini dan diubah. Harga yang diumumkan untuk satu tempoh masa adalah sah sehingga akhir tempoh yang ditetapkan.


4. MAKLUMAT PENJUAL


tajuk

Alamat

telefon

Faks

E-mel


5. MAKLUMAT PEMBELI


Orang yang akan dihantar

Alamat penghantaran

telefon

Faks

E-mel/nama pengguna


6. MEMESAN MAKLUMAT ORANG


Nama/Nama Keluarga/Tajuk


Alamat

telefon

Faks

E-mel/nama pengguna


7. MAKLUMAT PRODUK/PRODUK KONTRAK


1. Ciri-ciri asas Barang/Produk/Produk/Perkhidmatan (jenis, kuantiti, jenama/model, warna, nombor) diterbitkan di laman web PENJUAL. Jika kempen dianjurkan oleh penjual, anda boleh meneliti ciri asas produk yang berkaitan semasa kempen. Sah sehingga tarikh kempen.


7.2. Harga yang disenaraikan dan diumumkan di tapak adalah harga jualan. Harga dan janji yang diiklankan adalah sah sehingga ia dikemas kini dan diubah. Harga yang diumumkan untuk satu tempoh masa adalah sah sehingga akhir tempoh yang ditetapkan.


7.3. Harga jualan barangan atau perkhidmatan tertakluk kepada kontrak, termasuk semua cukai, ditunjukkan di bawah.


Penerangan Produk


sekeping


Harga seunit


jumlah kecil

(termasuk VAT)


Jumlah Penghantaran


Jumlah :


Kaedah dan Pelan Pembayaran


Alamat penghantaran


Orang yang akan dihantar


Alamat pengebilan


Tarikh pesanan


tarikh penghantaran


Kaedah penyampaian


7.4. Kos penghantaran iaitu kos penghantaran produk akan ditanggung oleh PEMBELI.


8. MAKLUMAT INVOIS


Nama/Nama Keluarga/Tajuk


Alamat

telefon

Faks

E-mel/nama pengguna

Penghantaran invois: Semasa penghantaran pesanan invois, ke alamat invois bersama pesanan.

Ia akan dihantar.


9. PERUNTUKAN AM


9.1. PEMBELI menerima, mengisytiharkan dan mengaku janji bahawa dia telah membaca maklumat awal tentang ciri asas, harga jualan, kaedah pembayaran dan penghantaran produk tertakluk kepada kontrak di laman web PENJUAL dan bahawa dia dimaklumkan dan memberikan pengesahan yang diperlukan dalam persekitaran elektronik. PEMBELI; Dia menerima, mengisytiharkan dan mengaku janji bahawa dia mengesahkan Maklumat Awal dalam persekitaran elektronik, telah mendapat alamat yang akan diberikan oleh PENJUAL kepada PEMBELI sebelum penubuhan kontrak jualan jarak jauh, ciri-ciri asas produk yang dipesan, harga produk termasuk cukai, pembayaran dan maklumat penghantaran dengan tepat dan lengkap.


9.2. Setiap produk yang tertakluk kepada kontrak dihantar kepada individu dan/atau organisasi di alamat yang ditunjukkan oleh PEMBELI atau PEMBELI dalam tempoh yang dinyatakan dalam bahagian maklumat awal laman web, bergantung pada jarak dari tempat kediaman PEMBELI, dengan syarat bahawa ia tidak melebihi tempoh undang-undang selama 30 hari. Jika produk tidak dapat dihantar kepada PEMBELI dalam tempoh ini, PEMBELI berhak untuk menamatkan kontrak.


9.3. PENJUAL berjanji untuk menghantar produk tertakluk kepada kontrak sepenuhnya, mengikut kelayakan yang dinyatakan dalam pesanan, dan dengan dokumen waranti, manual pengguna, jika ada, dan maklumat dan dokumen yang diperlukan oleh kerja, bebas daripada semua jenis kecacatan, selaras dengan keperluan perundangan undang-undang, dalam piawaian yang kukuh Ia menerima, mengisytiharkan dan berjanji untuk melaksanakan kerja mengikut prinsip ketepatan dan kejujuran, untuk mengekalkan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan, untuk menunjukkan penjagaan yang diperlukan dan perhatian semasa melaksanakan kerja, untuk bertindak dengan berhemah dan berpandangan jauh.


9.4. PENJUAL boleh membekalkan produk berbeza dengan kualiti dan harga yang sama, dengan memaklumkan PEMBELI dan dengan mendapatkan kelulusan eksplisitnya, sebelum obligasi pelaksanaan kontrak tamat.


9.5. PENJUAL menerima, mengisytiharkan dan berjanji bahawa jika mustahil untuk memenuhi produk atau perkhidmatan tertakluk kepada pesanan, ia akan memberitahu pengguna secara bertulis dalam masa 3 hari dari tarikh mengetahui situasi ini dan mengembalikan jumlah harga kepada PEMBELI dalam tempoh 14 hari.


9.6. PEMBELI menerima, mengisytiharkan dan berjanji bahawa dia akan mengesahkan Perjanjian ini secara elektronik untuk penghantaran produk tertakluk kepada kontrak, dan jika harga produk kontrak tidak dibayar atas sebarang sebab dan/atau dibatalkan dalam rekod bank, kewajipan PENJUAL untuk menghantar produk kontrak akan berakhir.


9.7. Selepas penghantaran produk tertakluk kepada kontrak kepada orang dan/atau organisasi di alamat yang ditunjukkan oleh PEMBELI atau PEMBELI, akibat penggunaan tidak adil kad kredit PEMBELI oleh orang yang tidak dibenarkan, jika harga produk tertakluk kepada kontrak tidak dibayar kepada PENJUAL oleh bank atau institusi kewangan yang berkaitan. Ia menerima, mengisytiharkan dan mengaku janji bahawa ia akan mengembalikannya kepada PENJUAL dalam masa 3 hari atas perbelanjaan PENJUAL untuk penghantaran.


9.8. PENJUAL menerima, mengisytiharkan dan berjanji untuk memberitahu PEMBELI jika produk yang tertakluk kepada kontrak tidak dapat dihantar dalam masa yang ditetapkan kerana keadaan force majeure yang berkembang di luar kehendak pihak, tidak dapat diramalkan dan menghalang dan/atau melambatkan pemenuhan kewajipan para pihak. PEMBELI juga mempunyai hak untuk menuntut daripada PENJUAL pembatalan pesanan, penggantian produk tertakluk kepada kontrak dengan presedennya, jika ada, dan/atau penangguhan tempoh penghantaran sehingga halangan dihapuskan. Sekiranya pesanan itu dibatalkan oleh PEMBELI, jumlah produk dibayar kepadanya secara tunai dan sepenuhnya dalam tempoh 14 hari dalam pembayaran yang dibuat oleh PEMBELI secara tunai. Dalam pembayaran yang dibuat oleh PEMBELI melalui kad kredit, jumlah produk dikembalikan kepada bank yang berkaitan dalam tempoh 14 hari selepas pesanan dibatalkan oleh PEMBELI. PEMBELI mungkin mengambil masa 2 hingga 3 minggu secara purata untuk menggambarkan jumlah yang dikembalikan kepada kad kredit oleh PENJUAL ke akaun PEMBELI oleh bank. menerima, mengisytiharkan dan mengaku janji bahawa ia tidak boleh dipertanggungjawabkan.


9.9. Alamat PENJUAL, alamat e-mel, talian telefon tetap dan mudah alih dan maklumat hubungan lain yang dinyatakan oleh PEMBELI dalam borang pendaftaran di tapak atau dikemas kini kemudian olehnya, melalui surat, e-mel, SMS, panggilan telefon dan cara lain, komunikasi, pemasaran, pemberitahuan dan mempunyai hak untuk menghubungi PEMBELI untuk tujuan lain. Dengan menerima kontrak ini, PEMBELI menerima dan mengisytiharkan bahawa PENJUAL boleh terlibat dalam aktiviti komunikasi yang disebutkan di atas.


9.10. PEMBELI hendaklah memeriksa barangan/perkhidmatan yang dikontrakkan sebelum menerimanya; pembungkusan kemek, pecah, koyak dan lain-lain barang/perkhidmatan yang rosak dan cacat tidak akan diterima daripada syarikat kargo. Barang/perkhidmatan yang diterima hendaklah dianggap tidak rosak dan utuh. Tanggungjawab melindungi barangan/perkhidmatan dengan teliti selepas penghantaran adalah milik PEMBELI. Sekiranya hak pengeluaran hendak digunakan, barangan/perkhidmatan tidak boleh digunakan. Invois mesti dikembalikan


9.11. Jika PEMBELI dan pemegang kad kredit yang digunakan semasa membuat pesanan bukan orang yang sama, atau jika kelemahan keselamatan dikesan mengenai kad kredit yang digunakan dalam pesanan sebelum produk dihantar kepada PEMBELI, PENJUAL hendaklah memberikan identiti dan kenalan maklumat pemegang kad kredit, penyata bulan sebelumnya kad kredit yang digunakan dalam pesanan. atau minta PEMBELI mengemukakan surat daripada bank pemegang kad yang menyatakan bahawa kad kredit itu adalah miliknya. Pesanan akan dibekukan sehingga PEMBELI memberikan maklumat/dokumen tertakluk kepada permintaan, dan jika permintaan yang dinyatakan di atas tidak dipenuhi dalam masa 24 jam, PENJUAL berhak untuk membatalkan pesanan.


9.12. PEMBELI mengisytiharkan dan mengaku janji bahawa maklumat peribadi dan maklumat lain yang diberikan semasa melanggan laman web milik PENJUAL adalah benar, dan PENJUAL akan segera menanggung rugi semua kerosakan, secara tunai dan terlebih dahulu, selepas pemberitahuan pertama PENJUAL.


9.13. PEMBELI menerima dan berjanji dari awal untuk mematuhi peruntukan peraturan undang-undang dan tidak melanggarnya apabila menggunakan laman web PENJUAL. Jika tidak, semua liabiliti undang-undang dan penalti yang mungkin timbul akan mengikat PEMBELI sepenuhnya dan eksklusif.


9.14. PEMBELI tidak menggunakan laman web PENJUAL dalam apa jua cara untuk mengganggu ketenteraman awam, moral awam. Melawan undang-undang, dengan cara yang mengganggu dan mengganggu orang lain, untuk tujuan yang menyalahi undang-undang, dengan cara yang melanggar hak material dan moral orang lain. Di samping itu, ahli tidak boleh terlibat dalam aktiviti (spam, virus, kuda trojan, dll.) yang menghalang atau menyukarkan orang lain untuk menggunakan perkhidmatan tersebut.


9.15. Pautan ke laman web lain dan/atau kandungan lain yang tidak berada di bawah kawalan PENJUAL dan/atau dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pihak ketiga lain boleh diberikan melalui laman web PENJUAL. Pautan ini disediakan untuk tujuan memberikan kemudahan orientasi kepada PEMBELI dan tidak menyokong mana-mana laman web atau orang yang mengendalikan tapak tersebut dan tidak membentuk sebarang jaminan untuk maklumat yang terkandung dalam laman web yang dipautkan.


9.16. Ahli yang melanggar satu atau lebih artikel yang disenaraikan dalam kontrak ini akan bertanggungjawab secara peribadi dan jenayah untuk pelanggaran ini dan akan memastikan PENJUAL bebas daripada akibat undang-undang dan hukuman daripada pelanggaran ini. Lebih-lebih lagi; Sekiranya insiden itu dirujuk ke bidang undang-undang kerana pelanggaran ini, PENJUAL berhak menuntut pampasan terhadap ahli kerana ketidakpatuhan perjanjian keahlian.


10. HAK PENARIKAN


10.1. PEMBELI; Sekiranya kontrak jarak jauh berkaitan dengan penjualan barang, produk itu sendiri atau orang / organisasi di alamat yang ditunjukkan, dalam tempoh 14 (empat belas) hari dari tarikh penghantaran, dengan syarat memberitahu PENJUAL, dia boleh menggunakan haknya untuk menarik diri daripada kontrak dengan menolak barangan tersebut tanpa mengambil sebarang tanggungjawab undang-undang atau jenayah dan tanpa memberi sebarang alasan. Dalam kontrak jarak jauh yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan, tempoh ini bermula dari tarikh menandatangani kontrak. Sebelum tamat tempoh hak pengeluaran, hak pengeluaran tidak boleh dilaksanakan dalam kontrak perkhidmatan di mana prestasi perkhidmatan telah bermula dengan kelulusan pengguna. Kos yang timbul daripada penggunaan hak pengeluaran adalah milik PENJUAL. Dengan menerima kontrak ini, PEMBELI menerima terlebih dahulu bahawa dia telah dimaklumkan tentang hak pengeluaran.


10.2. Untuk melaksanakan hak penarikan balik, pemberitahuan bertulis mesti diberikan kepada PENJUAL melalui surat berdaftar, faks atau e-mel dalam tempoh 14 (empat belas) hari dan produk tidak boleh digunakan dalam rangka peruntukan "Produk". yang mana Hak Pengeluaran tidak boleh dilaksanakan" dikawal dalam kontrak ini. Jika hak ini dilaksanakan,


a) Invois produk dihantar kepada orang ke-3 atau PEMBELI, (Jika invois produk yang akan dipulangkan adalah korporat, ia mesti dihantar bersama invois pemulangan yang dikeluarkan oleh institusi semasa memulangkannya. Pemulangan pesanan yang invoisnya adalah dikeluarkan bagi pihak institusi tidak boleh dilengkapkan melainkan INVOIS PEMULANGAN dikeluarkan.)


b) Borang pengembalian,


c) Produk yang akan dipulangkan mesti dihantar lengkap dan tidak rosak, bersama-sama dengan kotak, pembungkusan dan aksesori standard, jika ada.


d) PENJUAL bertanggungjawab memulangkan jumlah harga dan dokumen yang menyebabkan PEMBELI berhutang, kepada PEMBELI dalam tempoh selewat-lewatnya 10 hari, dari penerimaan pemberitahuan pengeluaran, dan memulangkan barang dalam tempoh 20 hari.


e) Sekiranya berlaku penurunan nilai barang kerana kesalahan PEMBELI atau pemulangan menjadi mustahil, PEMBELI wajib membayar ganti rugi kepada PENJUAL mengikut kadar kesalahannya. Walau bagaimanapun, PEMBELI tidak bertanggungjawab ke atas perubahan dan kemerosotan yang berlaku akibat penggunaan barangan atau produk yang betul dalam tempoh hak pengeluaran.


f) Sekiranya jatuh di bawah amaun had kempen yang ditetapkan oleh PENJUAL disebabkan penggunaan hak pengeluaran, amaun diskaun yang digunakan dalam skop kempen dibatalkan.


11. PRODUK YANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN DENGAN HAK PENARIKAN


Seluar dalam, pakaian renang dan seluar bikini, bahan solekan, produk pakai buang, barangan yang berada dalam bahaya cepat rosak atau yang berkemungkinan luput, yang disediakan selaras dengan permintaan PEMBELI atau jelas keperluan peribadi dan tidak sesuai untuk dipulangkan, dihantar kepada PEMBELI. Produk yang tidak sesuai untuk kesihatan dan kebersihan dipulangkan sekiranya pembungkusannya dibuka oleh PEMBELI selepas penghantaran, produk yang dicampur dengan produk lain selepas penghantaran dan tidak boleh dipisahkan kerana sifatnya, Barangan yang berkaitan dengan terbitan berkala seperti surat khabar dan majalah, kecuali yang disediakan di bawah perjanjian langganan, Dilaksanakan serta-merta secara elektronik Perkhidmatan atau barangan tidak ketara yang dihantar serta-merta kepada pengguna, serta rakaman audio atau video, buku, kandungan digital, program perisian, rakaman data dan peranti penyimpanan data, bahan guna komputer, tidak boleh dikembalikan mengikut Peraturan jika pembungkusan mereka telah dibuka oleh PEMBELI. Di samping itu, sebelum tamat tempoh hak pengeluaran, adalah tidak mungkin untuk menggunakan hak pengeluaran berkenaan perkhidmatan yang telah dimulakan dengan kelulusan pengguna, seperti dalam Peraturan.


Agar kosmetik dan produk penjagaan diri, produk seluar dalam, pakaian renang, bikini, buku, perisian dan program yang boleh diterbitkan semula, DVD, VCD, CD dan kaset dan alat tulis (toner, kartrij, pita, dll.) dipulangkan, pakejnya adalah belum dibuka, belum diuji, utuh. dan ale keperluan yang tidak digunakan.


12. KES TERTANGGUH DAN AKIBAT UNDANG-UNDANG


PEMBELI menerima, mengisytiharkan dan berjanji bahawa dia akan membayar faedah dalam rangka kerja perjanjian kad kredit antara bank pemegang kad dan bank dan bertanggungjawab kepada bank sekiranya berlaku keingkaran dalam kes membuat transaksi pembayaran dengan kredit. kad. Dalam kes ini, bank berkenaan boleh mengambil tindakan undang-undang; boleh menuntut kos dan yuran peguam yang timbul daripada PEMBELI, dan dalam apa jua keadaan, jika PEMBELI ingkar kerana hutangnya, PEMBELI menerima, mengisytiharkan dan berjanji bahawa dia akan membayar kerosakan dan kerugian yang dialami oleh PENJUAL disebabkan kelewatan prestasi hutang.


13. MAHKAMAH KOMPETEN


Aduan dan bantahan dalam pertikaian yang timbul daripada kontrak ini hendaklah dibuat kepada tribunal timbang tara atau mahkamah pengguna di tempat kediaman pengguna atau di mana transaksi pengguna dibuat, dalam had kewangan yang dinyatakan dalam undang-undang di bawah. Maklumat mengenai had kewangan adalah di bawah:


Berkuatkuasa mulai 28/05/2014:


a) Kepada jawatankuasa timbang tara pengguna daerah dalam perselisihan yang nilainya kurang daripada 2,000,00 (dua ribu) TL, menurut Perkara 68 Undang-undang No. 6502 tentang Perlindungan Pengguna,


b) Jawatankuasa timbang tara pengguna provinsi dalam perselisihan yang nilainya kurang dari 3,000,00 (tiga ribu) TL,


c) Di provinsi berstatus metropolitan, permohonan diajukan kepada panitia arbitrase pengguna provinsi dalam sengketa dengan nilai antara 2,000,00 (dua ribu) TL dan 3,000,00 (tiga ribu) TL.

Perjanjian ini dibuat untuk tujuan komersial


14. PENGUATKUASAAN


Apabila PEMBELI membuat pembayaran untuk pesanan yang dibuat di Laman, ia dianggap telah menerima semua syarat kontrak ini. PENJUAL bertanggungjawab untuk membuat pengaturan perisian yang diperlukan untuk mendapatkan pengesahan bahawa kontrak ini telah dibaca dan diterima oleh PEMBELI di tapak sebelum pesanan dipenuhi.


ORANG JUALAN:


PEMBELI:


TARIKH:

Mengapa anda perlu memilih kami?

Pengalaman yang memberikan emosi dan keseronokan pemandangan Cappadocia yang menakjubkan.

Kami mempunyai rangkaian armada terbesar Kenderaan VIP, belon udara panas dan semuanya serba baharu.

Anda akan dilindungi insurans sepanjang lawatan belon udara panas dan lawatan biasa dari awal hingga akhir.

Selama 10+ tahun bekerja, kami telah berkhidmat dengan lebih daripada 10,000 orang dari seluruh dunia.

Pemandu & juruterbang profesional, bertauliah dan berpengalaman serta peralatan berkualiti.

Penggunaan peralatan moden memastikan keselesaan dan keyakinan penumpang pada setiap peringkat lawatan.

Kami adalah syarikat berlesen di bawah Persatuan Agensi Pelancongan Turki No: 9497.

Jika lawatan anda dibatalkan kerana cuaca atau anda ingin membatalkan, anda boleh mendapatkan semula wang anda sebelum lawatan sehingga 24 jam.

Pasangan kami
Air Cappadocia
Angel Cave Suit
Universal Balloon
Viator
Garanti
Anatolion Balloon
Kapadokya Balloons
Urgup Balloons
Atmosfer Balloons
T.H.K
Rainbow Balloons
Sultan Balloons
Turkey Ballons
Flower Balloons
Guvercin Balloons
Istanbul Balloons