Avtal om distansförsäljning

DISTANSFÖRSÄLJNINGSAVTAL


1. PARTER


Detta avtal har undertecknats mellan följande parter inom ramen för de villkor som anges nedan.


'KÖPARE' ; (hädanefter kallad "KÖPARE" i kontraktet)


NAMN EFTERNAMN:

ADRESS:


'SÄLJARE' ; (hädanefter kallad "SÄLJARE" i avtalet)


NAMN EFTERNAMN:

ADRESS:


Genom att acceptera detta kontrakt accepterar KÖPEN i förväg att om föremålet för kontraktet godkänner beställningen, är han skyldig att betala priset för beställningen och eventuella ytterligare avgifter, såsom fraktavgift och skatt, och att han har blivit informerad om det.


2. DEFINITIONER


Vid tillämpningen och tolkningen av detta avtal ska villkoren nedan uttrycka de skriftliga förklaringarna mot dem.


MINISTER: Tull- och handelsminister,


MINISTERIE: Tull- och handelsministeriet,


LAG: Lag om konsumentskydd nr 6502,


REGULERING: Avståndsavtalsförordning (OG:27.11.2014/29188)


TJÄNST: Ämnet för någon annan konsumenttransaktion än leverans av varor som gjorts eller lovas att göras mot en avgift eller förmån,


SÄLJARE: Det företag som erbjuder varor till konsumenten inom ramen för dess kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet eller agerar på uppdrag av eller för leverantörens räkning,


KÖPARE: En fysisk eller juridisk person som förvärvar, använder eller drar nytta av en vara eller tjänst för kommersiella eller icke-professionella ändamål,


WEBBPLATS: SÄLJARENS webbplats,


KUND: Den fysiska eller juridiska person som begär en vara eller tjänst via SÄLJARENS webbplats,


PARTER: SÄLJARE och KÖPARE,


AVTAL: Detta avtal ingås mellan SÄLJAREN och KÖPEN,


VAROR: Det avser de lösvaror som är föremål för shopping och programvaran, ljud, bild och liknande immateriella varor förberedda för användning i den elektroniska miljön.


3. ÄMNE


Detta avtal reglerar parternas rättigheter och skyldigheter i enlighet med bestämmelserna i lagen nr 6502 om konsumentskydd och förordningen om distansavtal, avseende försäljning och leverans av produkten, vars egenskaper och försäljningspris specificeras nedan, som KÖPAREN har beställt elektroniskt via SÄLJARENS webbplats.


Priserna som anges och annonseras på sajten är försäljningspriser. Annonserade priser och löften gäller tills de är uppdaterade och ändrade. Priser som meddelas för en viss tid gäller till slutet av den angivna perioden.


4. SÄLJARINFORMATION


titel

Adress

Telefon

Fax

E-post


5. KÖPARINFORMATION


Person som ska levereras

Leveransadress

Telefon

Fax

E-post/användarnamn


6. BESTÄLLNINGSPERSONINFORMATION


Namn/efternamn/titel


Adress

Telefon

Fax

E-post/användarnamn


7. AVTALSINFORMATION FÖR PRODUKTER/PRODUKTER


1. De grundläggande funktionerna för varan/produkten/produkterna/tjänsten (typ, kvantitet, märke/modell, färg, antal) publiceras på SÄLJARENS webbplats. Om kampanjen organiseras av säljaren kan du undersöka grundfunktionerna för den aktuella produkten under kampanjen. Gäller fram till kampanjdatum.


7.2. Priserna som anges och annonseras på sajten är försäljningspriser. Annonserade priser och löften gäller tills de är uppdaterade och ändrade. Priser som meddelas för en viss tid gäller till slutet av den angivna perioden.


7.3. Försäljningspriset för de varor eller tjänster som omfattas av avtalet, inklusive alla skatter, visas nedan.


Produktbeskrivning


Bit


Enhetspris


Delsumma

(Moms ingår)


Fraktbelopp


Totalt:


Betalningsmetod och plan


Leveransadress


Person som ska levereras


Fakturaadress


Orderdatum


leveransdatum


Leverans metod


7.4. Fraktavgiften, som är produktens fraktkostnad, betalas av KÖPAREN.


8. FAKTURAINFORMATION


Namn/efternamn/titel


Adress

Telefon

Fax

E-post/användarnamn

Fakturaleverans: Vid leverans av fakturaorder till fakturaadress tillsammans med beställningen.

Den kommer att levereras.


9. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


9.1. KÖPAREN accepterar, deklarerar och åtar sig att han har läst den preliminära informationen om de grundläggande egenskaperna, försäljningspriset, betalningssättet och leveransen av den produkt som omfattas av avtalet på SÄLJARENS webbplats och att han är informerad och ger nödvändig bekräftelse i den elektroniska miljön. KÖPARENS; Han/hon accepterar, deklarerar och åtar sig att han/hon bekräftar den preliminära informationen i elektronisk miljö, har erhållit den adress som SÄLJAREN ska ge till KÖPEN före upprättandet av distansförsäljningsavtalet, de grundläggande egenskaperna hos de beställda produkterna, priset på produkterna inklusive skatter, betalnings- och leveransinformation korrekt och fullständigt.


9.2. Varje produkt som omfattas av avtalet levereras till personen och/eller organisationen på den adress som anges av KÖPAREN eller KÖPAREN inom den period som anges i avsnittet om preliminär information på webbplatsen, beroende på avståndet från KÖParens bostadsort, förutsatt att att den inte överstiger den lagliga tiden på 30 dagar. Om produkten inte kan levereras till KÖPAREN inom denna period, förbehåller sig KÖPAREN rätten att säga upp avtalet.


9.3. SÄLJAREN förbinder sig att leverera den produkt som omfattas av kontraktet fullständigt, i enlighet med de kvalifikationer som anges i beställningen, och med garantidokument, användarmanualer, om sådana finns, och den information och dokument som krävs av jobbet, fritt från alla typer av defekter, i enlighet med kraven i den juridiska lagstiftningen, i en solid, standard Den accepterar, deklarerar och åtar sig att utföra arbetet i enlighet med principerna om noggrannhet och ärlighet, att upprätthålla och öka servicekvaliteten, att visa den nödvändiga omsorgen och uppmärksamhet under utförandet av arbetet, att agera med försiktighet och framförhållning.


9.4. SÄLJAREN kan tillhandahålla en annan produkt av samma kvalitet och pris, genom att informera KÖPEN och genom att erhålla dess uttryckliga godkännande, innan den avtalsenliga prestationsskyldigheten löper ut.


9.5. SÄLJAREN accepterar, förklarar och åtar sig att om det är omöjligt att fullgöra produkten eller tjänsten som omfattas av beställningen, kommer den att meddela konsumenten skriftligen inom 3 dagar från dagen för kännedom om denna situation och returnera det totala priset till KÖPEN inom 14 dagar.


9.6. KÖPAREN accepterar, förklarar och åtar sig att han/hon kommer att bekräfta detta Avtal elektroniskt för leverans av den produkt som omfattas av avtalet, och att om kontraktsproduktpriset inte betalas av någon anledning och/eller annulleras i bankboken, SÄLJARENS skyldighet att leverera den avtalsenliga produkten upphör.


9.7. Efter leverans av produkten som omfattas av avtalet till personen och/eller organisationen på den adress som anges av KÖPAREN eller KÖPAREN, till följd av otillbörlig användning av KÖPARENS kreditkort av obehöriga personer, om priset på produkten som omfattas av avtalet inte betalas till SÄLJAREN av relevant bank eller finansinstitut. Den accepterar, deklarerar och förbinder sig att returnera den till SÄLJAREN inom 3 dagar på SÄLJARENS bekostnad för frakt.


9.8. SÄLJAREN accepterar, förklarar och åtar sig att meddela KÖPEN om den produkt som omfattas av avtalet inte kan levereras i rätt tid på grund av force majeure-situationer som utvecklas utanför parternas vilja, är oförutsägbara och förhindrar och/eller försenar fullgörandet av parternas skyldigheter. KÖPAREN har också rätt att kräva av SÄLJARE att beställningen hävs, att den produkt som omfattas av avtalet med dess prejudikat, i förekommande fall, byts ut och/eller försening av leveransperioden tills hindret har avlägsnats. Om beställningen annulleras av KÖPEN, betalas produktbeloppet till honom kontant och i sin helhet inom 14 dagar i de betalningar som KÖParen gjort kontant. I de betalningar som görs av KÖPAREN med kreditkort, returneras produktbeloppet till den berörda banken inom 14 dagar efter att beställningen annullerats av KÖPAREN. Det kan ta 2 till 3 veckor för köparen i genomsnitt att återspegla det belopp som SÄLJAREN returnerar till kreditkortet till KÖPARENS konto av banken. accepterar, förklarar och åtar sig att den inte kan hållas ansvarig.


9.9. SÄLJARENS adress, e-postadress, fasta och mobila telefonlinjer och annan kontaktinformation som anges av KÖPAREN i registreringsformuläret på sajten eller uppdateras senare av denne, via brev, e-post, SMS, telefonsamtal och på annat sätt, kommunikation, marknadsföring, underrättelse och har rätt att nå KÖPAREN för andra ändamål. Genom att acceptera detta avtal accepterar och förklarar KÖPEN att SÄLJAREN kan engagera sig i ovan nämnda kommunikationsaktiviteter.


9.10. KÖPEN ska inspektera de avtalade varorna/tjänsterna innan han tar emot dem; buckliga, trasiga, trasiga förpackningar etc. skadade och defekta varor/tjänster tas inte emot från fraktbolaget. De mottagna varorna/tjänsterna ska anses vara oskadade och intakta. Ansvaret för att noggrant skydda varorna/tjänsterna efter leverans åligger KÖPAREN. Om ångerrätten ska användas ska varorna/tjänsterna inte användas. Fakturan ska returneras


9.11. Om KÖPEN och kreditkortsinnehavaren som användes under beställningen inte är samma person, eller om en säkerhetsrisk upptäcks beträffande kreditkortet som används i beställningen innan produkten levereras till KÖPAREN, ska SÄLJARE uppge identitet och kontakt information om kreditkortsinnehavaren, kontoutdraget för föregående månad för det kreditkort som användes i beställningen. eller begära att KÖPEN skickar ett brev från kortinnehavarens bank om att kreditkortet tillhör denne. Beställningen kommer att frysas tills KÖPEN tillhandahåller den information/dokument som är föremål för begäran, och om ovannämnda krav inte uppfylls inom 24 timmar har SÄLJAREN rätt att avbryta beställningen.


9.12. KÖPAREN deklarerar och förbinder sig att den personliga information och annan information som tillhandahålls när du prenumererar på webbplatsen som tillhör SÄLJAREN är sann, och att SÄLJAREN omedelbart kommer att ersätta alla skador, kontant och i förskott, vid första meddelandet till SÄLJAREN.


9.13. KÖPAREN accepterar och åtar sig från början att följa bestämmelserna i de lagliga reglerna och att inte bryta mot dem vid användning av SÄLJARENS webbplats. I annat fall kommer alla juridiska och straffrättsliga skulder som kan uppstå att binda KÖPEN helt och exklusivt.


9.14. KÖPAREN använder inte SÄLJARENS webbplats på något sätt för att störa allmän ordning, allmän moral. Mot lagen, på ett sätt som stör och trakasserar andra, i ett olagligt syfte, på ett sätt som kränker andras materiella och moraliska rättigheter. Dessutom kan medlemmen inte ägna sig åt aktiviteter (spam, virus, trojansk häst etc.) som förhindrar eller försvårar för andra att använda tjänsterna.


9.15. Länkar till andra webbplatser och/eller annat innehåll som inte är under SÄLJARENS kontroll och/eller ägs och/eller drivs av andra tredje parter kan ges över SÄLJARENS webbplats. Dessa länkar tillhandahålls i syfte att ge köparen enklare orientering och stöder inte någon webbplats eller den person som driver den webbplatsen och utgör ingen garanti för informationen på den länkade webbplatsen.


9.16. Medlemmen som bryter mot en eller flera av artiklarna som anges i detta avtal kommer att vara personligt och straffrättsligt ansvarig för denna överträdelse och kommer att hålla SÄLJARE fri från de rättsliga och straffrättsliga konsekvenserna av dessa överträdelser. Dessutom; I händelse av att händelsen hänvisas till det juridiska området på grund av denna överträdelse förbehåller sig SÄLJARE rätten att kräva ersättning mot medlemmen på grund av bristande efterlevnad av medlemsavtalet.


10. Ångerrätt


10.1. KÖPARE; I händelse av att distansavtalet är relaterat till försäljning av varor, själva produkten eller personen/organisationen på den angivna adressen, inom 14 (fjorton) dagar från leveransdatumet, under förutsättning att han underrättar SÄLJAREN, kan han använda sin rätt att frånträda avtalet genom att avvisa varorna utan att ta något juridiskt eller straffrättsligt ansvar och utan att ange någon anledning. I distansavtal relaterade till tillhandahållande av tjänster börjar denna period från dagen för undertecknandet av avtalet. Innan ångerrätten löper ut kan ångerrätten inte utövas i serviceavtal där utförandet av tjänsten har påbörjats med konsumentens godkännande. Kostnaderna som uppstår vid utnyttjandet av ångerrätten tillhör SÄLJAREN. Genom att godkänna detta avtal accepterar KÖPAREN i förväg att han har blivit informerad om ångerrätten.


10.2. För att utöva ångerrätten måste ett skriftligt meddelande ges till SÄLJAREN med rekommenderat brev, fax eller e-post inom 14 (fjorton) dagar och produkten får inte användas inom ramen för bestämmelserna i "Produkterna för vilka ångerrätten inte kan utövas" regleras i detta avtal. Om denna rätt utövas,


a) Fakturan för produkten som levererats till den tredje personen eller KÖPEN, (Om fakturan för produkten som ska returneras är företagsfaktura måste den skickas med returfakturan som utfärdats av institutionen när den returneras. Orderreturer vars fakturor är som utfärdas på uppdrag av institutionerna kan inte fyllas i om inte en RETURFAKTURA utfärdas.)


b) Returformulär,


c) Produkterna som ska returneras ska levereras kompletta och oskadade, tillsammans med kartong, förpackning och eventuella standardtillbehör.


d) SÄLJAREN är skyldig att returnera det totala priset och de dokument som försätter KÖPEN i skuld till KÖPAREN senast inom 10 dagar från mottagandet av meddelandet om ångerrätt och att returnera varorna inom 20 dagar.


e) Om det sker en minskning av varans värde på grund av KÖPARENS fel eller om returen blir omöjlig, är KÖPAREN skyldig att ersätta SÄLJARENS skador i takt med hans fel. KÖPAREN ansvarar dock inte för de förändringar och försämringar som uppstår på grund av korrekt användning av varorna eller produkterna inom ångerrättens tid.


f) I händelse av att underskridandet av kampanjgränsen som SÄLJAREN har satt på grund av utövandet av ångerrätten, annulleras rabattbeloppet som utnyttjats inom ramen för kampanjen.


11. PRODUKTER SOM INTE KAN ANVÄNDAS MED ÅNGERRÄTT


Underkläder, badkläder och bikinitrosor, sminkmaterial, engångsprodukter, varor som snabbt riskerar att förstöras eller som sannolikt kommer att förfalla, som är förberedda i linje med KÖPARENS begäran eller tydligt personliga behov och inte lämpar sig för retur, levereras till KÖPARE. Produkter som är olämpliga för hälsa och hygien ska returneras om deras förpackning öppnas av KÖPAREN efter leverans, produkter som blandas med andra produkter efter leverans och inte kan separeras på grund av sin natur, Varor relaterade till tidskrifter såsom tidningar och tidskrifter, förutom de som tillhandahålls under prenumerationsavtalet, kan direkt utförda elektroniskt tjänster eller immateriella varor levererade omedelbart till konsumenten, såväl som ljud- eller videoinspelningar, böcker, digitalt innehåll, program, datainspelnings- och datalagringsenheter, datorförbrukningsartiklar, inte returneras i enlighet med förordningen om deras förpackning har öppnats av KÖPAREN. Innan ångerrätten löper ut är det dessutom inte möjligt att använda ångerrätten avseende de tjänster som har påbörjats med konsumentens godkännande, enligt förordningen.


För att kosmetika och personliga vårdprodukter, underkläder, badkläder, bikinis, böcker, reproducerbar programvara och program, DVD, VCD, CD och kassetter och pappersvaror (toner, patron, tejp, etc.) ska kunna returneras, är deras paket oöppnad, oprövad, intakt. och oanvänd need ale.


12. FALL MED UPPHÖJANDE OCH RÄTTSLIGA KONSEKVENSER


KÖPAREN accepterar, deklarerar och åtar sig att han/hon kommer att betala ränta inom ramen för kreditkortsavtalet mellan kortinnehavarens bank och banken och vara ansvarig gentemot banken vid fallissemang vid betalningstransaktioner med kredit kort. I detta fall kan den berörda banken vidta rättsliga åtgärder; kan kräva de kostnader och advokatarvoden som uppkommer från KÖPAREN, och i alla fall, om KÖPAREN inte på grund av sin skuld, accepterar, förklarar och åtar sig KÖPEN att han kommer att betala skadan och förlusten som SÄLJAREN lidit på grund av det försenade fullgörande av skulden.


13. BEHÖRIG DOMSTOL


Klagomål och invändningar i tvister som härrör från detta avtal ska göras till skiljenämnden eller konsumentdomstolen på den plats där konsumenten är bosatt eller där konsumenttransaktionen görs, inom de monetära gränser som anges i lagen nedan. Information om den monetära gränsen finns nedan:


Gäller från 28/05/2014:


a) Till distriktskonsumentskiljenämnder i tvister vars värde är mindre än 2 000,00 (två tusen) TL, i enlighet med artikel 68 i lagen nr 6502 om konsumentskydd,


b) Provinsiella konsumentskiljenämnder i tvister vars värde är mindre än 3 000,00 (tre tusen) TL,


c) I provinserna med storstadsstatus görs ansökningar till de provinsiella konsumentskiljenämnderna i tvister med ett värde mellan 2 000,00 (två tusen) TL och 3 000,00 (tre tusen) TL.

Detta avtal är gjort för kommersiella ändamål


14. VERKSTÄLLANDE


När KÖPEN betalar för beställningen på webbplatsen anses den ha accepterat alla villkor i detta avtal. SÄLJAREN är skyldig att vidta nödvändiga programvaruarrangemang för att erhålla bekräftelse på att detta avtal har lästs och accepterats av KÖPEN på webbplatsen innan beställningen fullföljs.


SÄLJARE:


KÖPARE:


DATUM:

Varför ska du välja oss?

En upplevelse som ger en laddning av känslor och njutning av en fantastisk utsikt över Kappadokien.

Vi har det största flottnätverket av VIP-fordon, luftballonger och de är alla helt nya.

Du kommer att ha täckningsförsäkring över hela luftballongturen och normal turné från början till slut.

Under 10+ års arbete har vi betjänat mer än 10 000 personer från hela världen.

Professionella, certifierade och erfarna guider och piloter och kvalitetsutrustning.

Användningen av modern utrustning säkerställer passagerarnas komfort och förtroende i varje skede av turer.

Vi är ett licensierat företag under Association of Turkish Travel Agencies No: 9497.

Om din turné avbryts på grund av väder eller om du vill avbryta kan du få tillbaka dina pengar före turnén upp till 24 timmar.