Umowa sprzedaży na odległość

UMOWA SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ


1. STRONY


Niniejsza Umowa została podpisana między następującymi stronami w ramach warunków określonych poniżej.


'KUPUJĄCY' ; (dalej w umowie „KUPUJĄCY”)


IMIĘ NAZWISKO:

ADRES:


'SPRZEDAWCA' ; (dalej w umowie „SPRZEDAWCA”)


IMIĘ NAZWISKO:

ADRES:


Akceptując niniejszą umowę, KUPUJĄCY z góry akceptuje, że w przypadku zatwierdzenia zamówienia przez podmiot umowy, będzie on zobowiązany do zapłaty ceny zamówienia oraz ewentualnych opłat dodatkowych, takich jak opłata za wysyłkę i podatek, oraz że został o tym poinformowany.


2. DEFINICJE


W stosowaniu i interpretacji niniejszej umowy warunki zapisane poniżej oznaczają pisemne wyjaśnienia przeciwko nim.


MINISTER: Minister Ceł i Handlu,


MINISTERSTWO: Ministerstwo Ceł i Handlu,


PRAWO: Ustawa o ochronie konsumentów nr 6502,


ROZPORZĄDZENIE: Rozporządzenie w sprawie umów zawieranych na odległość (OG:27.11.2014/29188)


USŁUGA: Przedmiot każdej transakcji konsumenckiej innej niż dostawa towaru dokonana lub przyrzeczona za wynagrodzeniem lub świadczeniem,


SPRZEDAWCA: firma oferująca konsumentowi towary w ramach swojej działalności handlowej lub zawodowej lub działająca w imieniu lub na rzecz dostawcy,


KUPUJĄCY: Osoba fizyczna lub prawna, która nabywa, używa lub czerpie korzyści z towaru lub usługi w celach handlowych lub nieprofesjonalnych,


SERWIS: Serwis internetowy SPRZEDAWCY,


KLIENT: Osoba fizyczna lub prawna, która zamawia towar lub usługę za pośrednictwem strony internetowej SPRZEDAWCY,


STRONY: SPRZEDAJĄCY i KUPUJĄCY,


UMOWA: Niniejsza umowa zawarta pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM,


TOWAR: odnosi się do rzeczy ruchomych będących przedmiotem zakupów oraz oprogramowania, dźwięku, obrazu i podobnych dóbr niematerialnych przygotowanych do użytku w środowisku elektronicznym.


3. PRZEDMIOT


Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron zgodnie z postanowieniami ustawy nr 6502 o ochronie konsumenta oraz rozporządzenia w sprawie umów zawieranych na odległość, dotyczące sprzedaży i dostawy produktu, którego właściwości i cena sprzedaży określone poniżej, które KUPUJĄCY zamówił drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej SPRZEDAWCY.


Ceny podane i ogłoszone na stronie są cenami sprzedaży. Reklamowane ceny i obietnice są ważne do czasu ich aktualizacji i zmiany. Ceny ogłoszone na określony czas obowiązują do końca wskazanego okresu.


4. INFORMACJE O SPRZEDAJĄCYM


tytuł

Adres

Telefon

Faks

E-mail


5. INFORMACJE O KUPUJĄCYM


Osoba do dostarczenia

Adres dostawy

Telefon

Faks

Adres e-mail/nazwa użytkownika


6. DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Imię/Nazwisko/Tytuł


Adres

Telefon

Faks

Adres e-mail/nazwa użytkownika


7. INFORMACJE O PRODUKCIE/PRODUKTACH UMOWNYCH


1. Podstawowe cechy Towaru/Produktu/Produktów/Usługi (rodzaj, ilość, marka/model, kolor, numer) są publikowane na stronie internetowej SPRZEDAWCY. Jeśli kampanię organizuje sprzedawca, możesz w trakcie kampanii zapoznać się z podstawowymi cechami danego produktu. Obowiązuje do daty kampanii.


7.2. Ceny podane i ogłoszone na stronie są cenami sprzedaży. Reklamowane ceny i obietnice są ważne do czasu ich aktualizacji i zmiany. Ceny ogłoszone na określony czas obowiązują do końca wskazanego okresu.


7.3. Cena sprzedaży towarów lub usług będących przedmiotem umowy, zawierająca wszystkie podatki, jest podana poniżej.


Opis produktu


Sztuka


Cena jednostkowa


Suma częściowa

(VAT naliczony)


Kwota wysyłki


Całkowity :


Metoda i plan płatności


Adres dostawy


Osoba do dostarczenia


Adres rozliczeniowy


Data zamówienia


Data dostarczenia


Sposób dostawy


7.4. Opłata za wysyłkę, która jest kosztem wysyłki produktu, zostanie zapłacona przez KUPUJĄCEGO.


8. INFORMACJE O FAKTURZE


Imię/Nazwisko/Tytuł


Adres

Telefon

Faks

Adres e-mail/nazwa użytkownika

Doręczenie faktury: Podczas dostarczania faktury zamówienia na adres faktury wraz z zamówieniem.

Zostanie dostarczona.


9. POSTANOWIENIA OGÓLNE


9.1. KUPUJĄCY akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że zapoznał się ze wstępną informacją o podstawowych właściwościach, cenie sprzedaży, sposobie płatności i dostawie produktu będącego przedmiotem umowy na stronie internetowej SPRZEDAWCY oraz że został poinformowany i udzielił niezbędnego potwierdzenia w środowisku elektronicznym. KUPUJĄCEGO; akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się do potwierdzenia Informacji Wstępnej w środowisku elektronicznym, uzyskania adresu, jaki SPRZEDAWCA ma przekazać KUPUJĄCEMU przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość, podstawowych cech zamawianych produktów, cenę produktów, w tym podatki, informacje o płatności i dostawie dokładnie i całkowicie.


9.2. Każdy towar będący przedmiotem umowy jest dostarczany do osoby i/lub organizacji pod adres wskazany przez KUPUJĄCEGO lub KUPUJĄCEGO w terminie wskazanym w części informacji wstępnych serwisu internetowego, w zależności od odległości od miejsca zamieszkania KUPUJĄCEGO, pod warunkiem że nie przekracza ustawowego terminu 30 dni. Jeżeli produkt nie może zostać dostarczony KUPUJĄCEMU w tym terminie, KUPUJĄCY zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy.


9.3. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do dostarczenia produktu będącego przedmiotem umowy w całości, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w zamówieniu oraz z dokumentami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi, jeśli takie istnieją, oraz informacjami i dokumentami wymaganymi do wykonania pracy, wolnym od wszelkiego rodzaju wad, zgodnie z wymogami przepisów prawa, w sposób solidny, standardowy Przyjmuje, oświadcza i zobowiązuje się do wykonywania prac zgodnie z zasadami rzetelności i rzetelności, do utrzymania i podnoszenia jakości usług, do wykazania należytej staranności i uwagi podczas wykonywania pracy, działać z rozwagą i przezornością.


9.4. SPRZEDAWCA może dostarczyć inny produkt o takiej samej jakości i cenie, informując o tym KUPUJĄCEGO i uzyskując jego wyraźną zgodę przed wygaśnięciem umownego zobowiązania do wykonania świadczenia.


9.5. SPRZEDAWCA przyjmuje, oświadcza i zobowiązuje się, że w przypadku braku możliwości zrealizowania przedmiotu zamówienia lub wykonania usługi, poinformuje o tym pisemnie Konsumenta w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej sytuacji i zwróci KUPUJĄCEMU całkowitą cenę w ciągu 14 dni.


9.6. KUPUJĄCY akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że potwierdzi niniejszą Umowę drogą elektroniczną na dostawę produktu będącego przedmiotem umowy oraz, że w przypadku niezapłacenia ceny produktu objętego umową z jakiegokolwiek powodu i/lub anulowania jej w wyciągach bankowych, zobowiązanie SPRZEDAJĄCEGO do dostarczenia produktu objętego umową wygasa.


9.7. Po dostarczeniu przedmiotu umowy osobie i/lub organizacji pod adres wskazany przez KUPUJĄCEGO lub KUPUJĄCEGO, w wyniku nieuczciwego użycia karty kredytowej KUPUJĄCEGO przez osoby nieuprawnione, jeżeli cena produktu będące przedmiotem umowy nie jest wypłacane SPRZEDAWCY przez właściwy bank lub instytucję finansową. Przyjmuje, oświadcza i zobowiązuje się, że zwróci go SPRZEDAJĄCEMU w ciągu 3 dni na koszt SPRZEDAJĄCEGO za przesyłkę.


9.8. SPRZEDAWCA przyjmuje, oświadcza i zobowiązuje się do poinformowania KUPUJĄCEGO, jeżeli produkt będący przedmiotem umowy nie może zostać dostarczony w odpowiednim czasie z powodu siły wyższej, która rozwija się niezależnie od woli stron, jest nieprzewidywalna i uniemożliwia i/lub opóźnia wykonanie zobowiązania stron. KUPUJĄCY ma również prawo żądać od SPRZEDAJĄCEGO anulowania zamówienia, wymiany produktu będącego przedmiotem umowy na jej poprzednik, jeśli dotyczy i/lub opóźnienia terminu dostawy do czasu usunięcia przeszkody. W przypadku anulowania zamówienia przez KUPUJĄCEGO, kwota produktu jest mu wypłacana gotówką i to w całości w ciągu 14 dni w płatnościach dokonywanych przez KUPUJĄCEGO gotówką. W płatnościach dokonywanych przez KUPUJĄCEGO kartą kredytową zwrot kwoty produktu do właściwego banku następuje w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia przez KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY może potrzebować średnio od 2 do 3 tygodni, aby kwota zwrócona z karty kredytowej przez SPRZEDAJĄCEGO na konto KUPUJĄCEGO przez bank. akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że nie ponosi odpowiedzialności.


9.9. Adres SPRZEDAWCY, adres e-mail, linie telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz inne dane kontaktowe podane przez KUPUJĄCEGO w formularzu rejestracyjnym na stronie lub aktualizowane przez niego później za pośrednictwem listu, e-maila, SMS-a, rozmowy telefonicznej i innych środków, komunikacji, marketingu, powiadomień oraz ma prawo kontaktować się z KUPUJĄCYM w innych celach. Akceptując niniejszą umowę, KUPUJĄCY akceptuje i oświadcza, że SPRZEDAWCA może podejmować wyżej wymienione działania komunikacyjne.


9.10. KUPUJĄCY jest zobowiązany do sprawdzenia zakontraktowanych towarów/usług przed ich otrzymaniem; wgniecione, połamane, podarte opakowania itp. uszkodzone i wadliwe towary/usługi nie będą odbierane od firmy przewozowej. Otrzymany towar/usługę uważa się za nieuszkodzony i nienaruszony. Odpowiedzialność za staranne zabezpieczenie towaru/usługi po dostawie spoczywa na KUPUJĄCYM. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy towary/usługi nie powinny być używane. Fakturę należy zwrócić


9.11. Jeżeli KUPUJĄCY i posiadacz karty kredytowej użytej podczas składania zamówienia nie są tą samą osobą lub jeśli przed dostarczeniem produktu do KUPUJĄCEGO zostanie wykryta luka w zabezpieczeniach karty kredytowej użytej w zamówieniu, SPRZEDAJĄCY poda tożsamość i dane kontaktowe dane posiadacza karty kredytowej, wyciąg z poprzedniego miesiąca karty kredytowej użytej w zamówieniu. lub zażądać od KUPUJĄCEGO pisma z banku posiadacza karty stwierdzającego, że karta kredytowa należy do niego. Zamówienie zostanie wstrzymane do czasu dostarczenia przez KUPUJĄCEGO żądanych informacji/dokumentów, aw przypadku niespełnienia powyższych żądań w ciągu 24 godzin SPRZEDAWCA ma prawo do anulowania zamówienia.


9.12. KUPUJĄCY oświadcza i zobowiązuje się, że dane osobowe i inne podane podczas rejestracji na stronie internetowej należącej do SPRZEDAJĄCEGO są prawdziwe, a SPRZEDAWCA niezwłocznie zrekompensuje wszelkie szkody, gotówką iz góry, po pierwszym powiadomieniu SPRZEDAJĄCEGO.


9.13. KUPUJĄCY akceptuje i zobowiązuje się od początku do przestrzegania przepisów prawa i nienaruszania ich podczas korzystania ze strony internetowej SPRZEDAJĄCEGO. W przeciwnym razie wszelkie prawne i karne zobowiązania, które mogą powstać, wiążą KUPUJĄCEGO całkowicie i wyłącznie.


9.14. KUPUJĄCY nie wykorzystuje serwisu SPRZEDAWCY w jakikolwiek sposób do zakłócania porządku publicznego, moralności publicznej. Wbrew prawu, w sposób przeszkadzający i nękający innych, w celu niezgodnym z prawem, w sposób naruszający dobra materialne i moralne innych osób. Ponadto członek nie może angażować się w działania (spam, wirusy, konie trojańskie itp.), które uniemożliwiają lub utrudniają innym korzystanie z usług.


9.15. Linki do innych stron internetowych i/lub innych treści, które nie są pod kontrolą SPRZEDAWCY i/lub są własnością i/lub są obsługiwane przez inne osoby trzecie, mogą być podawane na stronie internetowej SPRZEDAWCY. Linki te są udostępniane w celu ułatwienia KUPUJĄCEMU orientacji i nie obsługują żadnej strony internetowej ani osoby, która prowadzi tę stronę, ani nie stanowią żadnej gwarancji dla informacji zawartych na stronie, do której prowadzą odnośniki.


9.16. Członek, który naruszy jeden lub więcej artykułów wymienionych w niniejszej umowie, ponosi odpowiedzialność osobistą i karną za to naruszenie i zwolni SPRZEDAJĄCEGO z prawnych i karnych konsekwencji tych naruszeń. Ponadto; W przypadku skierowania incydentu na drogę prawną z powodu tego naruszenia SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od członka z tytułu nieprzestrzegania umowy członkowskiej.


10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


10.1. KUPUJĄCY; W przypadku, gdy umowa na odległość dotyczy sprzedaży towaru, samego produktu lub osoby/organizacji pod wskazanym adresem, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostawy, pod warunkiem zawiadomienia SPRZEDAWCY, może on skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy poprzez odrzucenie towaru bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej lub karnej oraz bez podania przyczyny. W umowach zawieranych na odległość związanych ze świadczeniem usług termin ten biegnie od dnia podpisania umowy. Przed upływem terminu do odstąpienia od umowy z prawa odstąpienia nie można skorzystać w umowach o świadczenie usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za zgodą konsumenta. Koszty wynikające ze skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ponosi SPRZEDAWCA. Akceptując niniejszą umowę, KUPUJĄCY akceptuje z góry, że został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy.


10.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy pisemnie powiadomić SPRZEDAWCĘ listem poleconym, faksem lub e-mailem w ciągu 14 (czternastu) dni, a produkt nie może być używany w ramach postanowień „Produktów w przypadku których nie można skorzystać z prawa odstąpienia” uregulowane w niniejszej umowie. W przypadku skorzystania z tego prawa


a) Faktura za produkt dostarczony osobie trzeciej lub KUPUJĄCEMU, (Jeżeli faktura za zwracany produkt jest firmowa, należy ją przesłać wraz z fakturą zwrotną wystawioną przez instytucję przy jego zwrocie. Zwroty zamówień, których faktury są wystawionych w imieniu instytucji nie można wypełnić bez wystawienia FAKTURY ZWROTNEJ.)


b) formularz zwrotu,


c) Zwracane produkty muszą być dostarczone kompletne i nieuszkodzone, wraz z pudełkiem, opakowaniem i standardowymi akcesoriami, jeśli takie występują.


d) SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zwrotu KUPUJĄCEMU ceny całkowitej oraz dokumentów obciążających KUPUJĄCEGO najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz zwrotu towaru w ciągu 20 dni.


e) Jeżeli z winy KUPUJĄCEGO nastąpi zmniejszenie wartości towaru lub zwrot stanie się niemożliwy, KUPUJĄCY jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej SPRZEDAJĄCEMU w wysokości jego winy. KUPUJĄCY nie ponosi jednak odpowiedzialności za zmiany i pogorszenia jakości, które nastąpiły w wyniku prawidłowego użytkowania towaru lub produktów w okresie prawa do odstąpienia od umowy.


f) W przypadku spadku kwoty rabatu poniżej ustalonego przez SPRZEDAWCĘ limitu promocji w związku z skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy, kwota rabatu wykorzystana w ramach akcji zostaje anulowana.


11. PRODUKTY, Z KTÓRYCH NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z PRAWEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


bielizny, kostiumów kąpielowych i bikini, środków do makijażu, artykułów jednorazowego użytku, towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub których termin przydatności do spożycia został przygotowany zgodnie z życzeniem KUPUJĄCEGO lub jego wyraźnie osobistymi potrzebami i nie nadają się do zwrotu, są dostarczane KUPUJĄCEMU. Produkty, które nie nadają się do ochrony zdrowia i higieny, podlegają zwrotowi, jeżeli ich opakowanie zostanie otwarte przez KUPUJĄCEGO po dostarczeniu, Produkty, które po dostarczeniu zostały zmieszane z innymi produktami i nie można ich oddzielić ze względu na swój charakter, Towary związane z czasopismami takimi jak gazety i czasopisma, Z wyjątkiem świadczonych w ramach umowy o abonament, Usług świadczonych drogą elektroniczną niezwłocznie lub dostarczanych Konsumentowi dóbr niematerialnych i prawnych, a także nagrań dźwiękowych lub wizualnych, książek, treści cyfrowych, programów komputerowych, urządzeń do rejestracji i przechowywania danych, komputerowych materiałów eksploatacyjnych, nie podlegają zwrotowi zgodnie z Regulaminem, jeżeli ich opakowanie zostało otwarte przez KUPUJĄCEGO. Ponadto przed upływem terminu do odstąpienia od umowy nie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do usług rozpoczętych za zgodą konsumenta zgodnie z Regulaminem.


Aby zwrócić kosmetyki i środki higieny osobistej, bieliznę, stroje kąpielowe, bikini, książki, odtwarzalne oprogramowanie i programy, płyty DVD, VCD, CD oraz kasety i materiały eksploatacyjne (tonery, kartridże, taśmy itp.), należy ich opakowania nieotwierany, nietestowany, nieuszkodzony. i niewykorzystane Need Ale.


12. PRZYPADEK ODROCZONY I KONSEKWENCJE PRAWNE


KUPUJĄCY akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że będzie płacił odsetki w ramach umowy o kartę kredytową pomiędzy bankiem posiadacza karty a bankiem oraz będzie ponosił odpowiedzialność wobec banku w przypadku zwłoki w przypadku dokonywania transakcji płatniczych kartą kredytową karta. W takim przypadku właściwy bank może podjąć kroki prawne; może żądać zwrotu kosztów i honorariów adwokackich od KUPUJĄCEGO, a w każdym przypadku, jeżeli KUPUJĄCY nie wywiąże się ze swojego zadłużenia, KUPUJĄCY akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się, że zapłaci szkodę i stratę poniesioną przez SPRZEDAJĄCEGO z powodu opóźnionego wykonanie długu.


13. WŁAŚCIWY SĄD


Reklamacje i sprzeciwy w sporach wynikających z niniejszej umowy należy kierować do sądu polubownego lub sądu konsumenckiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta lub miejsce zawarcia transakcji konsumenckiej, w granicach pieniężnych określonych w przepisach poniżej. Poniżej informacja o limicie pieniężnym:


Obowiązuje od 28.05.2014:


a) Powiatowym komisjom arbitrażowym konsumentów w sprawach spornych o wartości poniżej 2.000,00 (dwóch tysięcy) TL, zgodnie z art. 68 ustawy nr 6502 o ochronie konsumentów,


b) Wojewódzkie komisje arbitrażowe konsumentów w sporach o wartości poniżej 3.000,00 (trzy tysiące) TL,


c) W województwach o statusie metropolii do wojewódzkich komisji arbitrażowych konsumentów kierowane są wnioski w sporach o wartości od 2.000,00 (dwóch tysięcy) TL do 3.000,00 (trzy tysiące) TL.

Niniejsza Umowa jest zawarta w celach komercyjnych


14. WYKONANIE


Kiedy KUPUJĄCY dokonuje płatności za zamówienie złożone na Stronie, uważa się, że zaakceptował wszystkie warunki niniejszej umowy. SPRZEDAWCA jest zobowiązany do dokonania niezbędnych ustaleń programowych w celu uzyskania potwierdzenia, że niniejsza umowa została przeczytana i zaakceptowana przez KUPUJĄCEGO na stronie przed realizacją zamówienia.


SPRZEDAWCA:


KUPUJĄCY:


DATA:

Dlaczego warto wybrać nas?

Doświadczenie, które daje ładunek emocji i radości z niesamowitego widoku Kapadocji.

Posiadamy największą flotę pojazdów VIP, balonów na ogrzane powietrze i wszystkie są zupełnie nowe.

Będziesz objęty ubezpieczeniem podczas całej wycieczki balonem i normalnej wycieczki od początku do końca.

Przez ponad 10 lat pracy obsłużyliśmy ponad 10 000 osób z całego świata.

Profesjonalni, certyfikowani i doświadczeni przewodnicy i piloci oraz wysokiej jakości sprzęt.

Zastosowanie nowoczesnego sprzętu zapewnia komfort i pewność pasażerów na każdym etapie wycieczki.

Jesteśmy firmą licencjonowaną w ramach Stowarzyszenia Tureckich Biur Podróży nr: 9497.

Jeśli Twoja wycieczka zostanie odwołana z powodu pogody lub chcesz ją anulować, możesz odzyskać swoje pieniądze przed wycieczką do 24 godzin.