Уговор о продаји на даљину

УГОВОР О ПРОДАЈИ НА ДАЉИНУ


1. СТРАНКЕ


Овај Уговор је потписан између следећих страна у оквиру доле наведених рокова и услова.


'БУИЕР' ; (у даљем тексту "КУПАЦ" у уговору)


ИМЕ ПРЕЗИМЕ:

АДРЕСА:


'ПРОДАЈНО ОСОБЕ'; (у даљем тексту "ПРОДАВАЦ" у уговору)


ИМЕ ПРЕЗИМЕ:

АДРЕСА:


Прихватањем овог уговора КУПАЦ унапред прихвата да ће, уколико предмет уговора одобри поруџбину, бити у обавези да плати цену поруџбине и додатне накнаде, ако их има, као што су отпремнина и порез, и да је о томе обавештен.


2. ДЕФИНИЦИЈЕ


У примени и тумачењу овог уговора, доле наведени услови изражавају писмена објашњења против њих.


МИНИСТАР: Министар царина и трговине,


МИНИСТАРСТВО: Министарство царине и трговине,


ЗАКОН: Закон о заштити потрошача бр. 6502,


УРЕДБА: Уредба о уговорима на даљину (НН:27.11.2014/29188)


УСЛУГА: Предмет било које потрошачке трансакције осим испоруке робе која је извршена или обећана у замену за накнаду или корист,


ПРОДАВАЦ: Предузеће које потрошачу нуди робу у оквиру својих комерцијалних или професионалних активности или наступа у име или за рачун добављача,


КУПАЦ: Физичко или правно лице које стиче, користи или користи од робе или услуге у комерцијалне или непрофесионалне сврхе,


САЈТ: Интернет страница ПРОДАВЦА,


КУПАЦ: Физичко или правно лице које затражи робу или услугу преко веб странице ПРОДАВЦА,


СТРАНКЕ: ПРОДАВАЦ и КУПАЦ,


УГОВОР: Овај уговор закључен између ПРОДАВЦА и КУПЦА,


РОБА: Односи се на покретна добра која су предмет куповине и софтвер, звук, слику и слична нематеријална добра припремљена за употребу у електронском окружењу.


3. СУБЈЕКАТ


Овим Уговором се уређују права и обавезе страна у складу са одредбама Закона бр. 6502 о заштити потрошача и Уредбе о уговорима на даљину, у вези са продајом и испоруком производа, чији су квалитети и продајна цена наведене у наставку, које је КУПАЦ наручио електронским путем преко веб странице ПРОДАВЦА.


Цене наведене и објављене на сајту су продајне цене. Оглашене цене и обећања важе док се не ажурирају и промене. Цене објављене за одређени временски период важе до истека наведеног периода.


4. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОДАВЦУ


наслов

Адреса

Телефон

факс

Емаил


5. ИНФОРМАЦИЈЕ О КУПЦУ


Особа коју треба испоручити

Адреса за испоруку

Телефон

факс

Емаил/корисничко име


6. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ


Име/Презиме/Звање


Адреса

Телефон

факс

Емаил/корисничко име


7. ИНФОРМАЦИЈЕ О УГОВОРНОМ ПРОИЗВОДУ/ПРОИЗВОДИМА


1. Основне карактеристике Робе/Производа/Производа/Услуге (врста, количина, бренд/модел, боја, број) објављене су на сајту ПРОДАВЦА. Ако кампању организује продавац, током кампање можете да испитате основне карактеристике релевантног производа. Важи до датума кампање.


7.2. Цене наведене и објављене на сајту су продајне цене. Оглашене цене и обећања важе док се не ажурирају и промене. Цене објављене за одређени временски период важе до истека наведеног периода.


7.3. Продајна цена робе или услуга које су предмет уговора, укључујући све порезе, приказана је у наставку.


Опис производа


Комад


Цена по јединици


Међузбир

(Са ПДВ-ом)


Износ испоруке


Укупно:


Начин и план плаћања


Адреса за испоруку


Особа коју треба испоручити


Адреса за наплату


Датум поруџбине


Датум испоруке


Начин доставе


7.4. Накнаду за доставу, која је трошак испоруке производа, плаћа КУПАЦ.


8. ИНФОРМАЦИЈЕ О ФАКТУРИ


Име/Презиме/Звање


Адреса

Телефон

факс

Емаил/корисничко име

Испорука рачуна: Приликом доставе налога на фактури, на адресу фактуре заједно са наруџбом.

Биће испоручено.


9. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


9.1. КУПАЦ прихвата, изјављује и обавезује се да је прочитао прелиминарне информације о основним карактеристикама, продајној цени, начину плаћања и испоруци производа који је предмет уговора на сајту ПРОДАВЦА и да је обавештен и даје потребну потврду у електронско окружење. БУИЕР'с; Он/она прихвата, изјављује и обавезује се да потврђује Прелиминарне информације у електронском окружењу, да је добио адресу коју ће ПРОДАВАЦ дати КУПЦУ пре склапања уговора о продаји на даљину, основне карактеристике наручених производа, цена производа укључујући порезе, информације о плаћању и испоруци тачно и потпуно.


9.2. Сваки производ који је предмет уговора испоручује се лицу и/или организацији на адресу коју је назначио КУПАЦ или КУПАЦ у року наведеном у одељку прелиминарних информација на веб страници, у зависности од удаљености од места становања КУПЦА, под условом да не прелази законски рок од 30 дана. Уколико производ не може бити испоручен КУПЦУ у овом року, КУПАЦ задржава право да раскине уговор.


9.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће производ који је предмет уговора испоручити у потпуности, у складу са квалификацијама наведеним у наруџбини, и са гарантном документацијом, упутствима за употребу, ако их има, и информацијама и документима које захтева посао, без свих врста недостатке, у складу са захтевима законске регулативе, солидно, стандардно. Прихвата, изјављује и обавезује се да ће посао обављати у складу са принципима тачности и поштења, одржавати и повећавати квалитет услуге, показати неопходну пажњу и пажња при извођењу посла да поступа са разборитошћу и предвиђањем.


9.4. ПРОДАВАЦ може испоручити другачији производ истог квалитета и цене, тако што ће обавестити КУПЦА и прибавити његово изричито одобрење, пре истека уговорне обавезе извршења.


9.5. ПРОДАВАЦ прихвата, изјављује и обавезује се да ће уколико је немогуће испунити производ или услугу која је предмет поруџбине, о томе обавестити потрошача писаним путем у року од 3 дана од дана сазнања за ову ситуацију и вратити укупну цену КУПЦУ у року од 14 дана.


9.6. КУПАЦ прихвата, изјављује и обавезује се да ће овај Уговор електронским путем потврдити за испоруку производа који је предмет уговора, те да ако уговорна цена производа није плаћена из било ког разлога и/или је поништена у банковној евиденцији, престаје обавеза ПРОДАВЦА да испоручи уговорени производ.


9.7. Након испоруке производа који је предмет уговора лицу и/или организацији на адресу коју је навео КУПАЦ или КУПАЦ, као резултат непоштеног коришћења кредитне картице КУПЦА од стране неовлашћених лица, ако је цена производа предмет уговора не исплаћује ПРОДАВАЦУ од стране релевантне банке или финансијске институције. Прихвата, изјављује и обавезује се да ће га вратити ПРОДАВЦУ у року од 3 дана о трошку ПРОДАВЦА ради слања.


9.8. ПРОДАВАЦ прихвата, изјављује и обавезује се да ће обавестити КУПЦА ако производ који је предмет уговора не може бити испоручен у предвиђеном року због ситуација више силе које се развијају мимо воље страна, које су непредвидиве и спречавају и/или одлажу испуњење услова. обавезе странака. КУПАЦ такође има право да захтева од ПРОДАВАЦА отказивање поруџбине, замену производа који је предмет уговора његовим претходним, ако га има, и/или одлагање рока испоруке док се препрека не отклони. У случају да КУПАЦ откаже поруџбину, износ производа му се исплаћује у готовини иу целости у року од 14 дана уплатама које КУПАЦ изврши у готовини. Приликом плаћања од стране КУПЦА кредитном картицом, износ производа се враћа релевантној банци у року од 14 дана након што КУПАЦ откаже поруџбину. КУПЦУ може у просеку проћи 2 до 3 недеље да прикаже износ који је ПРОДАВАЦ вратио на кредитну картицу на рачун КУПЦА од стране банке. прихвата, изјављује и обавезује се да се не може сматрати одговорним.


9.9. Адреса ПРОДАВАЦА, е-маил адреса, фиксне и мобилне телефонске линије и друге контакт информације које КУПАЦ наведе у обрасцу за регистрацију на сајту или накнадно ажурира, писмом, е-маилом, СМС-ом, телефонским позивом и другим средствима, комуникација, маркетинг, обавештавање и има право да дође до КУПЦА у друге сврхе. Прихватањем овог уговора КУПАЦ прихвата и изјављује да ПРОДАВАЦ може да се бави горе наведеним комуникацијским активностима.


9.10. КУПАЦ ће прегледати уговорену робу/услуге пре њиховог пријема; удубљена, поломљена, поцепана амбалажа итд. оштећена и неисправна роба/услуге неће бити примљена од карго компаније. Примљена роба/услуга сматраће се неоштећеном и нетакнутом. Одговорност за брижљиву заштиту робе/услуге након испоруке припада КУПЦУ. Ако се користи право на одустанак, роба/услуге се не би требало користити. Рачун мора бити враћен


9.11. Ако КУПАЦ и власник кредитне картице коришћени током поруџбине нису иста особа, или ако је откривена безбедносна рањивост у вези са кредитном картицом коришћеном у поруџбини пре него што је производ испоручен КУПЦУ, ПРОДАВАЦ ће обезбедити идентитет и контакт податке о власнику кредитне картице, извод из претходног месеца кредитне картице коришћене у налогу. или захтевати од КУПЦА да достави писмо од банке власника картице у коме се наводи да кредитна картица припада њему. Наруџба ће бити замрзнута све док КУПАЦ не достави информације/документе који су предмет захтева, а уколико се наведени захтеви не испуне у року од 24 сата, ПРОДАВАЦ има право да откаже поруџбину.


9.12. КУПАЦ изјављује и обавезује се да су лични и други подаци дати приликом претплате на веб страницу која припада ПРОДАВЦУ истинити и да ће ПРОДАВАЦ одмах надокнадити сву штету, у готовини и унапред, по првом обавештењу ПРОДАВАЦА.


9.13. КУПАЦ прихвата и обавезује се од почетка да ће поштовати одредбе законских прописа и да их неће кршити приликом коришћења интернет странице ПРОДАВЦА. У супротном, све правне и казнене обавезе које могу настати ће у потпуности и искључиво обавезати КУПЦА.


9.14. КУПАЦ не користи веб страницу ПРОДАВЦА ни на који начин за нарушавање јавног реда, јавног морала. Против закона, на начин који узнемирава и узнемирава друге, у незаконите сврхе, на начин који нарушава материјална и морална права других. Поред тога, члан се не може бавити активностима (спам, вирус, тројански коњ, итд.) које спречавају или отежавају другима коришћење услуга.


9.15. Везе ка другим веб страницама и/или другом садржају који нису под контролом ПРОДАВЦА и/или у власништву и/или којима управљају друга трећа лица могу се дати преко веб странице ПРОДАВЦА. Ове везе су обезбеђене у сврху омогућавања лакше оријентације КУПЦУ и не подржавају ниједну веб страницу или особу која управља тим сајтом и не представљају никакву гаранцију за информације садржане на повезаној веб страници.


9.16. Члан који прекрши један или више чланова наведених у овом уговору биће лично и кривично одговоран за ову повреду и заштитиће ПРОДАВАЦА од правних и казнених последица ових повреда. Штавише; У случају да се инцидент због овог кршења односи на правни терен, ПРОДАВАЦ задржава право да захтева одштету од члана због непоштовања уговора о чланству.


10. ПРАВО НА ПОВЛАЧЕЊЕ


10.1. БУИЕР; У случају да се уговор на даљину односи на продају робе, самог производа или лица/организације на назначеној адреси, у року од 14 (четрнаест) дана од дана испоруке, под условом да обавести ПРОДАВАЦА, може искористи своје право да одустане од уговора одбијањем робе без преузимања било какве правне или кривичне одговорности и без навођења разлога. Код уговора на даљину који се односе на пружање услуга, овај период почиње да тече од дана потписивања уговора. Пре истека права на одустанак, право на одустанак се не може остварити у уговорима о услугама код којих је извршење услуге започето уз одобрење потрошача. Трошкови настали коришћењем права на одустанак падају на терет ПРОДАВЦА. Прихватањем овог уговора КУПАЦ унапред прихвата да је обавештен о праву на одустанак.


10.2. Да би се остварило право на одустанак, потребно је писано обавештење ПРОДАВЦУ препорученом поштом, факсом или е-маилом у року од 14 (четрнаест) дана и производ се не сме користити у оквиру одредби „Производа за које се не може остварити право на одустанак“ регулисано овим уговором. Уколико се ово право искористи,


а) Фактура производа испоручена трећем лицу или КУПЦУ, (Уколико је фактура производа који се враћа корпоративна, мора се послати са повратном фактуром коју издаје институција приликом враћања. Повраћај налога чије су фактуре издата у име институција не може се завршити осим ако се не изда РАЧУН ЗА ПОВРАТ.)


б) образац за поврат,


ц) Производи који се враћају морају бити испоручени комплетни и неоштећени, заједно са кутијом, амбалажом и стандардним прибором, ако постоји.


д) ПРОДАВАЦ је дужан да врати укупну цену и документе који КУПЦА стављају у дуг, најкасније у року од 10 дана од дана пријема обавештења о одустанку, и да врати робу у року од 20 дана.


е) Уколико дође до смањења вредности робе кривицом КУПЦА или ако повраћај постане немогућ, КУПАЦ је дужан да надокнади штету ПРОДАВЦУ у висини његове кривице. Међутим, КУПАЦ није одговоран за промене и погоршања која настану услед правилне употребе робе или производа у периоду трајања права на одустанак.


ф) У случају пада испод лимита кампање постављеног од стране ПРОДАВЦА због коришћења права на повлачење, износ попуста који је искоришћен у оквиру кампање се поништава.


11. ПРОИЗВОДИ КОЈИ СЕ НЕ МОГУ КОРИСТИТИ СА ПРАВОМ НА ПОВЛАЧЕЊЕ


Доњи веш, купаћи костими и доњи део бикинија, материјали за шминкање, производи за једнократну употребу, роба која је у опасности да се брзо поквари или којој је вероватно да ће истећи, која је припремљена у складу са захтевом КУПЦА или јасно личним потребама и није погодна за враћање, се достављају КУПЦУ. Производи који нису погодни за здравље и хигијену који се враћају ако је њихово паковање КУПАЦ отвори након испоруке, производи који су помешани са другим производима након испоруке и не могу се раздвојити због своје природе, Роба која се односи на периодичне публикације као што су новине и часописи, осим оних предвиђених уговором о претплати, Тренутно извршене електронски Услуге или нематеријална добра испоручена тренутно потрошачу, као и аудио или видео снимци, књиге, дигитални садржај, софтверски програми, уређаји за снимање и складиштење података, рачунарски потрошни материјал, не могу се вратити у складу са Уредбом ако је њихову амбалажу отворио КУПАЦ. Поред тога, пре истека права на одустанак није могуће користити право на одустанак за услуге које су започете уз одобрење потрошача, сходно Уредби.


Да би се козметика и производи за личну негу, производи за доњи веш, купаћи костими, бикиније, књиге, софтвери и програми за репродукцију, ДВД, ВЦД, ЦД и касете и потрошни материјал (тонер, кертриџ, трака, итд.) вратили, њихови пакети су враћени. неотворен, непроверен, нетакнут. и неискоришћено потребно пиво.


12. СЛУЧАЈ ОДЛОЖЕНИХ И ПРАВНИХ ПОСЛЕДИЦА


КУПАЦ прихвата, изјављује и обавезује се да ће плаћати камату у оквиру уговора о кредитној картици између банке власника картице и банке и бити одговоран банци у случају кашњења у случају извршења платних трансакција кредитом. картица. У овом случају, релевантна банка може предузети правни поступак; може потраживати трошкове и адвокатске накнаде које настају од КУПЦА, а у сваком случају, ако КУПАЦ не касни због свог дуга, КУПАЦ прихвата, изјављује и обавезује се да ће платити штету и губитак које је ПРОДАВАЦ претрпео због закашњења. извршење дуга.


13. НАДЛЕЖНИ СУД


Приговори и приговори у споровима који произилазе из овог уговора подносе се арбитражном суду или потрошачком суду у месту пребивалишта потрошача или у коме се потрошачка трансакција обавља, у оквиру новчаних ограничења наведених у закону у наставку. Информације о новчаном лимиту су у наставку:


Важи од 28/05/2014:


а) Окружним арбитражним комисијама потрошача у споровима чија је вредност мања од 2.000,00 (две хиљаде) ТЛ, у складу са чланом 68. Закона о заштити потрошача бр. 6502,


б) Покрајинске потрошачке арбитражне комисије у споровима чија је вредност мања од 3.000,00 (три хиљаде) ТЛ,


ц) У покрајинама са статусом метрополе, пријаве се подносе покрајинским арбитражним комитетима потрошача у споровима у вредности од 2.000,00 (две хиљаде) ТЛ до 3.000,00 (три хиљаде) ТЛ.

Овај Уговор је сачињен у комерцијалне сврхе


14. ИЗВРШЕЊЕ


Када КУПАЦ изврши уплату за поруџбину постављену на Сајту, сматра се да је прихватио све услове овог уговора. ПРОДАВАЦ је дужан да изврши неопходне софтверске аранжмане како би добио потврду да је КУПАЦ прочитао и прихватио овај уговор на сајту пре него што је поруџбина испуњена.


ПРОДАВАЦ:


КУПАЦ:


ДАТУМ:

Зашто би требало да изаберете нас?

Искуство које даје набој емоција и уживање у невероватном погледу на Кападокију.

Имамо највећу мрежу флоте ВИП возила, балона на врући ваздух и сви су потпуно нови.

Бићете покривени осигурањем током обиласка балоном на врући ваздух и нормалног обиласка од почетка до краја.

За више од 10 година рада, служили смо за више од 10.000 људи из целог света.

Професионални, сертификовани и искусни водичи и пилоти и квалитетна опрема.

Употреба савремене опреме осигурава удобност и самопоуздање путника у свакој фази путовања.

Ми смо лиценцирана компанија у оквиру Удружења турских туристичких агенција број: 9497.

Ако ваша турнеја откаже због временских прилика или желите да откажете, можете да добијете свој новац назад пре турнеје до 24 сата.

Наши партнери
Блогови