Dasar privasi

1. Skop Kontrak


1.1. Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency, Isali Cd. Pejabat Suite Gua Malaikat terletak di N:34, 50180 Göreme /Nevşehir Turki. Kontrak yang dimeterai antara pelanggan dan Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited menyatakan syarat perkhidmatan dan kewajipan pihak-pihak.


1.2. Pembangunan perisian, reka bentuk web, maklumat, perkhidmatan komunikasi, internet dan perkhidmatan pengiklanan media cetak-visual, yang merupakan produk Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency, tertakluk kepada peruntukan perjanjian bertulis ini antara pelanggan dan Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency. Melainkan Pelanggan dan Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited bersetuju sebaliknya secara bertulis, perjanjian ini kekal sah.


1.3. Produk Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency akan dirujuk secara kolektif sebagai "Perkhidmatan" dalam perjanjian ini dan tidak akan meliputi perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency kepada pelanggan dengan kontrak bertulis yang berasingan.


2.Syarat Kontrak


2.1. Untuk menggunakan perkhidmatan, penerimaan dan kelulusan kontrak perkhidmatan dan terma oleh pelanggan diperlukan.


2.2. Borang penerimaan kontrak perkhidmatan;


a-Mengesahkan proses penerimaan kepada wakil pelanggan untuk sebarang perkhidmatan oleh Syarikat Berhad Travel Cappadocia Agency


b- Dengan menandatangani kontrak yang dihantar dalam skop perjanjian antara Travel Cappadocia Agency Limited Company dan pelanggan,


Dengan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Berhad c-Travel Cappadocia Agency; Dalam kes ini, pelanggan dianggap telah menerima dan meluluskan perjanjian perkhidmatan dari saat menggunakan perkhidmatan Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited.


2.3. Jika pelanggan di bawah umur untuk penerimaan dan kelulusan kontrak perkhidmatan, jika dia dilarang daripada menerima perkhidmatan ini di bawah undang-undang Republik Turki atau undang-undang negara lain, termasuk negara di mana dia menggunakan perkhidmatan tersebut, dia tidak boleh menggunakan kontrak perkhidmatan ini. Jika ini dikesan, perkhidmatan yang diterima oleh pelanggan daripada Travel Cappadocia Agency akan ditamatkan serta-merta dan Travel Cappadocia Agency tidak boleh bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan pelanggan.


3.1. Sebagai sebahagian daripada pembaharuan berterusan, Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited boleh, mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis awal kepada pelanggan, berhenti menyediakan perkhidmatan atau sebarang ciri dalam skop perkhidmatan kepada pengguna, secara kekal atau sementara. Ini disahkan dan diterima oleh pelanggan. Pelanggan, dalam kuasa yang ditentukan kepadanya melalui wakil pelanggan; berhak untuk membuat perubahan, menghentikan dan menjeda perkhidmatan. Pelanggan tidak perlu memaklumkan secara khusus Travel Cappadocia Agency apabila dia berhenti menggunakan perkhidmatan tersebut.


3.2. Tanpa memberi sebarang sebab, Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited boleh menyekat akses pelanggan ke akaun mereka. Atas sebab ini, pelanggan mungkin dihalang daripada mengakses perkhidmatan, butiran akaun atau sebarang fail atau kandungan lain yang terkandung dalam akaunnya. Keadaan ini diluluskan dan diterima oleh pelanggan.


3.3. Tiada had atas yang telah ditetapkan untuk mesej yang anda boleh hantar atau terima melalui perkhidmatan atau ruang storan yang digunakan dalam penyediaan mana-mana perkhidmatan oleh Travel Cappadocia Agency Limited Company. Walau bagaimanapun, pelanggan mengakui dan menerima bahawa Travel Cappadocia Agency Limited Company boleh menetapkan had atas tersebut mengikut budi bicaranya sendiri dan pada bila-bila masa. Dalam kes sedemikian, jika had yang ditetapkan oleh Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited melebihi, jumlah lebihan akan dicaj secara berasingan.


3.4. Sebagai balasan untuk perkhidmatan yang disediakan oleh Travel Cappadocia Agency Limited Company, kadar bayaran perkhidmatan dalam pembayaran yang dibuat oleh pelanggan berbeza-beza. Kadar bayaran perkhidmatan dikhaskan oleh Travel Cappadocia Agency Limited Company. Keadaan ini diluluskan dan diterima oleh pelanggan.


3.5. Maklumat pelanggan yang diberikan oleh Travel Cappadocia Agency Limited Company tidak boleh dikongsi dengan pelanggan lain. Maklumat ini disimpan oleh Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited.


3.6. Setiap perkhidmatan yang diterima oleh pelanggan dinilai mengikut syarat tempoh perkhidmatan tersebut diterima. Atas sebab ini, pelanggan tidak boleh menuntut sebarang hak atau pembayaran secara retroaktif.


3.7. Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited menyediakan perkhidmatan pengiklanan internet melalui pembekal perkhidmatan. Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk perubahan dasar dan keadaan perkhidmatan penyedia perkhidmatan.


3.8. Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited tidak diwajibkan untuk mencerminkan produk dan perkhidmatan bajet promosi yang ditawarkan oleh penyedia perkhidmatan pengiklanan kepada pelanggan. Ia berhak menggunakannya.


3.9. Semasa penyediaan iklan, maklumat lisan yang diberikan oleh pelanggan diambil sebagai asas. Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan maklumat lisan.


3.10. Dilarang menggunakan kandungan, teks, visual, kandungan animasi dan kandungan seumpamanya yang dihasilkan oleh Travel Cappadocia Agency Limited Company di mana-mana tempat tanpa kebenaran Travel Cappadocia Agency Limited Company.


3.11. Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency tidak bertanggungjawab ke atas hak cipta kandungan daripada pelanggan.


3.12. Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency tidak bertanggungjawab ke atas kandungan saluran di mana iklan visual diterbitkan. Ia tidak bertanggungjawab untuk mengawal kandungan laman web ini.


3.13. Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency tidak bertanggungjawab ke atas sistem kod yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan pengiklanan, yang membolehkan pengguna dipaparkan iklan berulang kali, dan mencetuskan iklan dengan sewajarnya.


3.14. Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited tidak bertanggungjawab secara moral atau material untuk sebarang kerosakan yang mungkin timbul daripada sebarang kandungan, perisian atau virus di tapak pengiklan dan kepada pengguna yang melawati tapak melalui iklan.


3.16. Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat yang mungkin berlaku disebabkan kod yang akan ditambahkan pada tapak web pengiklan untuk menggunakan ciri pengiklanan tertentu atau untuk menjadikan iklan lebih berfungsi dan boleh diukur.


3.17. Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency mungkin memerlukan akses kepada akaun pengguna di tapak yang berkaitan untuk mengurus iklan media sosial. Agensi Travel Cappadocia tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan maklumat dan kandungan dalam akaun pelanggan yang mungkin berlaku disebabkan akses ini.


3.18. Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan maklumat pembayaran yang akan dibuat oleh pelanggan melalui bank sebagai balasan kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency.


Penggunaan Perkhidmatan oleh Pelanggan


4.1. Untuk mengakses perkhidmatan yang disediakan oleh Travel Cappadocia Agency Limited Company, pelanggan mungkin perlu memberikan beberapa maklumat tentang dirinya (seperti identiti atau butiran hubungan) sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran atau penggunaan perkhidmatan. Pelanggan menerima dan mengisytiharkan bahawa maklumat pendaftaran yang diberikan kepada Travel Cappadocia Agency Limited Company adalah sentiasa lengkap, tepat dan terkini.


4.2. Pelanggan mengaku janji dan bersetuju untuk tidak mengakses atau cuba mengakses perkhidmatan yang diterima dalam apa jua cara selain antara muka dan perkhidmatan pelaporan yang disediakan oleh Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency, melainkan dibenarkan oleh perjanjian berasingan antara Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency.


4.3. Pelanggan bersetuju dan berjanji untuk tidak terlibat dalam sebarang aktiviti yang akan mengganggu atau mengganggu perkhidmatan yang disediakan oleh Travel Cappadocia Agency Limited Company atau pelayan dan rangkaian yang disambungkan kepada perkhidmatan ini.


4.4. Pelanggan bersetuju dan berjanji untuk tidak mengeluarkan semula, menyalin, menjual atau memperdagangkan perkhidmatan ini untuk sebarang tujuan, melainkan dibenarkan secara khusus oleh kontrak berasingan.


4.5. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk kedua-dua Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency dan pihak ketiga atas pelanggaran penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency dan akibatnya, termasuk kerugian dan kerosakan yang akan dialami oleh Travel Cappadocia Agency atas sebab ini . menerima dan mengisytiharkan.


Kata Laluan dan Keselamatan Akaun


5.1. Pelanggan bertanggungjawab ke atas kerahsiaan dan perlindungan kata laluan yang dikaitkan dengan semua akaun yang dia gunakan untuk mengakses perkhidmatan yang disediakan oleh Travel Cappadocia Agency Limited Company. Ia menerima bahawa ia bertanggungjawab secara eksklusif kepada Travel Cappadocia Agency Limited Company untuk semua pergerakan yang berlaku di bawah akaunnya sendiri.


5.2. Sebaik sahaja pelanggan menyedari bahawa kata laluan atau akaunnya telah digunakan tanpa kebenaran, dia bertanggungjawab untuk memaklumkan Travel Cappadocia Agency Limited Company dengan segera.


Privasi Peribadi dan Maklumat Peribadi


6.1. Pelanggan menerima penggunaan datanya mengikut dasar privasi Syarikat Berhad Travel Cappadocia Agency.


Skop perkhidmatan


7.1. Syarikat Berhad Travel Cappadocia Agency. Maklumat seperti fail data, teks bertulis, perisian komputer, muzik, fail bunyi dan bunyi lain, foto, video atau imej lain yang diakses melalui perkhidmatan yang disediakan oleh atau melalui penggunaan pelanggan perkhidmatan ini dirujuk sebagai kandungan.


7.2. Syarikat Berhad Travel Cappadocia Agency. mempunyai hak untuk pra-pilih kandungan, menyemak, menarik perhatian kepada kandungan, menghapuskan, menukar, menolak atau mengecualikan daripada mana-mana perkhidmatan berkenaan mana-mana perkhidmatan yang disediakannya. Travel Cappadocia Agency menyediakan pelanggan dengan kelucahan, keganasan, keganasan, dsb., dalam skop beberapa perkhidmatan yang difikirkan perlu. Ia mungkin menawarkan alat (termasuk tetapan keutamaan SafeSearch) untuk menghapuskan kandungan yang tidak menyenangkan seperti


7.3. Pelanggan ialah Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency. Ia menerima dan mengisytiharkan bahawa ia bertanggungjawab secara eksklusif kepada Agensi Travel Cappadocia dan pihak ketiga untuk semua jenis kandungan yang dicipta, dihantar atau dipaparkan oleh .


Hak harta


8.1. Pelanggan mengakui bahawa Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency atau pemberi lesennya memiliki semua hak harta intelek dan undang-undang dalam skop perkhidmatan (tidak kira sama ada hak ini didaftarkan atau tidak terletak di negara lain), dan bahawa perkhidmatan ini mungkin mengandungi beberapa maklumat yang adalah sulit oleh Travel Cappadocia Agency dan bahawa maklumat ini Travel Cappadocia Agency Limited Company mengesahkan dan menerima bahawa ia tidak boleh mendedahkan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu.


8.2. Pelanggan mempunyai hak untuk menggunakan nama dagangan, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, logo, nama domain dan ciri-ciri jenama pengenal pasti lain Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency, serta tanda dagangan dan tanda perkhidmatan syarikat dan organisasi lain apabila menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Travel Cappadocia Agency Limited Company. , untuk tidak menggunakan nama dagangan dan logo mereka dalam cara untuk mewujudkan sebarang kekeliruan tentang pemilik atau pengguna yang dibenarkan bagi jenama, tajuk atau logo ini, namun, mereka tidak akan mengalih keluar sebarang notis hak proprietari, termasuk hak cipta dan tanda dagangan, sebagai tambahan kepada atau termasuk dalam skop perkhidmatan ini. , bersetuju dan berjanji bahawa ia tidak akan menyembunyikan atau mengubahnya


Lesen Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency


9.1. Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency boleh menjual atau memajak lesen penggunaan perisian yang diciptanya sebagai perkhidmatan berasingan kepada pelanggannya. Pelanggan tidak boleh memindahkan, memajak, melesenkan hak ini, memberikan jaminan ke atas hak ini, atau sebaliknya memindahkan mana-mana bahagian hak ini, melainkan Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited memberikan kebenaran bertulis khusus.


9.2. Melainkan Pelanggan dibenarkan secara nyata atau dikehendaki oleh Undang-undang atau diberi kebenaran bertulis khas oleh Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency; tidak boleh menyalin atau mengubah suai perisian, mencipta karya baharu daripada perisian ini, cuba menyahkod kod sumber perisian atau mana-mana bahagian kod ini dengan kejuruteraan terbalik, menyahkompilasi atau sebaliknya membenarkan pihak ketiga berbuat demikian.


9.3. Selain daripada jumlah pembayaran, Cukai Nilai Tambah juga dibayar kepada Syarikat Berhad Travel Cappadocia Agency. Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency diwajibkan membayar jumlah VAT kepada kewangan. Harga yang dinyatakan dalam kempen yang dijalankan oleh Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited adalah harga tidak termasuk VAT.


Penggunaan Kandungan Betul


10.1. Pelanggan mempunyai hak cipta dan hak lain ke atas perkhidmatan yang disediakan, dihantar atau dipaparkan melalui perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency. Dengan mempersembahkan, menghantar atau memaparkan kandungan, untuk menghasilkan semula, menyesuaikan, mengubah suai, menterjemah, menerbitkan, melaksanakan secara terbuka dan memaparkan sebarang kandungan yang disediakan oleh Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited, atau melalui Perkhidmatan, pelanggan menyerahkan, menghantar atau memaparkan sebarang kandungan. memberi anda lesen yang kekal, tidak boleh ditarik balik, di seluruh dunia, bebas royalti dan bukan eksklusif untuk mengedar dan mengedarkan Tujuan tunggal lesen ini adalah untuk membolehkan Agensi Travel Cappadocia memaparkan, mengedar dan mempromosikan perkhidmatan.


10.2. Pelanggan bersetuju bahawa lesen tersebut memberikan Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited hak untuk membuka kandungan ini kepada syarikat, organisasi dan individu lain yang berkaitan dengannya untuk perkhidmatan bersama dan menggunakan kandungan ini untuk penyediaan perkhidmatan ini.


10.3. Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency boleh menghantar dan mengedarkan kandungan pelanggan dalam rangkaian sosial yang berbeza dan media yang berbeza, sambil mengambil langkah teknikal yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan pengiklanan dan pengurusan media sosial kepada penggunanya. Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa lesen ini membenarkan penggunaan lesen ini oleh Travel Cappadocia Agency Limited Company untuk tindakan ini.


Kemas Kini Perisian


11.1. Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency mengemas kini perisian yang digunakan pada masa yang berbeza. Pelanggan bersetuju untuk menerima kemas kini ini dalam skop perkhidmatan yang disediakan.


Penamatan Hubungan Pelanggan dengan Travel Cappadocia Agency Limited Company


12.1. Pelanggan memulakan kontrak perkhidmatan dengan pembayaran dalam talian yang dibuat pada halaman pembayaran selamat atau pembayaran yang dibuat melalui pindahan bank. Selagi pelanggan mempunyai belanjawan aktif untuk perkhidmatan yang diterima, kontrak perkhidmatan kekal sah. Apabila belanjawan pelanggan untuk perkhidmatan yang mereka terima tamat, kontrak perkhidmatan digantung. Jika pelanggan membuat pembayaran balik di bawah syarat yang dinyatakan di atas, kontrak ini menjadi terkini dengan akaunnya yang digantung.


12.2. Jika pelanggan ingin menamatkan sepenuhnya kontrak perkhidmatan dengan Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency, dia mesti menghantar permintaan ini secara bertulis ke alamat Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency yang dinyatakan pada permulaan kontrak ini. Permintaan penamatan yang tidak dibuat secara bertulis tidak akan dipertimbangkan.


12.3. Penamatan Perjanjian oleh Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency;


a- Dalam kes di mana mana-mana peruntukan kontrak dilanggar oleh pelanggan atau tiada niat atau peluang untuk mematuhi peruntukan tersebut,


b- Dalam kes di mana Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency dikehendaki oleh undang-undang,


c- Dalam kes di mana rakan kongsi Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited dalam perkhidmatan yang disediakannya kepada pelanggan menamatkan hubungannya dengan Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited atau berhenti menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan,


d- Dalam kes di mana Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency akan berhenti menyediakan perkhidmatan kepada negara tempat pelanggan tinggal atau menggunakan perkhidmatan tersebut,


e- Dalam kes di mana penyediaan perkhidmatan kepada pelanggan oleh Syarikat Berhad Travel Cappadocia Agency tidak berdaya maju secara komersial untuk Syarikat Berhad Travel Cappadocia Agency.


12.4. Apabila kontrak ini ditamatkan, semua hak undang-undang, tanggungjawab dan kewajipan yang dinyatakan dengan jelas bahawa pelanggan dan Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited mendapat manfaat atau terdedah semasa kontrak atau akan berterusan untuk tempoh yang tidak ditentukan tidak akan terjejas oleh tamat tempoh ini dan ini hak, tanggungjawab dan kewajipan akan dipatuhi untuk tempoh masa yang tidak terhad. akan disambung.


Prestasi, kedudukan iklan, jualan dan peningkatan pelanggan dsb. berkaitan semua perkhidmatan yang akan disediakan oleh Syarikat Berhad Travel Cappadocia Agency. Tiada jaminan diberikan mengenai perkara tersebut.


Had Liabiliti

14.1. Kerosakan langsung atau tidak langsung pelanggan yang ditanggung atau akan timbul, kehilangan pendapatan, muhibah, yuran, duti, penalti, cukai, dsb., disebabkan oleh kerosakan ini. Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana daripada mereka, termasuk kehilangan reputasi atau kehilangan data dalam dunia perniagaan.


14.2. Pergantungan pada kesempurnaan, ketepatan atau kewujudan iklan, atau sebarang hubungan atau transaksi antara pengiklan atau penaja dan pelanggan, sebarang perubahan yang mungkin dibuat oleh Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited dalam perkhidmatan atau sebarang penggantungan muktamad atau sementara dalam penyediaan perkhidmatan atau sebarang ciri perkhidmatan. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kerosakan yang timbul daripada pemadaman, rasuah atau ketidakupayaan untuk menyimpan data yang dilindungi atau dihantar akibat daripada menggunakan atau melalui perkhidmatan , pelanggan tidak memberikan maklumat akaun yang betul kepada Travel Cappadocia Agency dan tidak menyimpannya. kata laluan atau butiran akaun selamat dan sulit.


Dasar Hak Cipta dan Tanda Dagangan

15.1. Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency mempertimbangkan notis pelanggaran di bawah undang-undang harta intelek antarabangsa dan Undang-undang Hak Cipta Republik Turki. Ia meneliti notis dalam skop prosedur tertentu dan, jika dianggap perlu, membatalkan akaun yang berkaitan


Iklan

16.1. Sesetengah perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Terhad Travel Cappadocia Agency disokong oleh hasil pengiklanan dan iklan serta promosi mesti disertakan dalam Perkhidmatan ini. Iklan-iklan ini mungkin menyasarkan kandungan maklumat yang terkandung dalam perkhidmatan, soalan yang ditanya melalui perkhidmatan dan maklumat lain kerana subjeknya. Pelanggan menerima penempatan iklan pada perkhidmatan Travel Cappadocia Agency Limited Company, dan pemahaman, gaya dan skop iklan diubah tanpa notis khusus


Pengubahsuaian Terma Kontrak

17.1. Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited boleh membuat perubahan pada klausa kontrak apabila perlu. Apabila perubahan ini dibuat, Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited akan membuat salinan baharu teks kontrak tersedia pada halamannya. Jika pelanggan menggunakan selepas tarikh perubahan dalam klausa, Travel Cappadocia Agency Limited Company akan menganggap penggunaan pelanggan ini sebagai penerimaan teks kontrak yang diperbaharui


NOTIS

18.1. Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited boleh menghantar notis kepada pelanggan melalui e-mel, mel biasa atau notis mengenai perubahan dalam kontrak melalui notis mengenai perkhidmatan.


19. PERTIKAIAN

19.1. Kontrak ini tertakluk kepada undang-undang Republik Turki. Mahkamah Izmir dan pejabat penguatkuasaan diberi kuasa untuk sebarang pertikaian yang mungkin timbul. Apabila perlu, Syarikat Travel Cappadocia Agency Limited boleh mengambil tindakan undang-undang di mahkamah negara lain.

Mengapa anda perlu memilih kami?

Pengalaman yang memberikan emosi dan keseronokan pemandangan Cappadocia yang menakjubkan.

Kami mempunyai rangkaian armada terbesar Kenderaan VIP, belon udara panas dan semuanya serba baharu.

Anda akan dilindungi insurans sepanjang lawatan belon udara panas dan lawatan biasa dari awal hingga akhir.

Selama 10+ tahun bekerja, kami telah berkhidmat dengan lebih daripada 10,000 orang dari seluruh dunia.

Pemandu & juruterbang profesional, bertauliah dan berpengalaman serta peralatan berkualiti.

Penggunaan peralatan moden memastikan keselesaan dan keyakinan penumpang pada setiap peringkat lawatan.

Kami adalah syarikat berlesen di bawah Persatuan Agensi Pelancongan Turki No: 9497.

Jika lawatan anda dibatalkan kerana cuaca atau anda ingin membatalkan, anda boleh mendapatkan semula wang anda sebelum lawatan sehingga 24 jam.